Sök:

Sökresultat:

11433 Uppsatser om Data- och systemvetenskap - Sida 1 av 763

Systemförvaltning med cloud computing

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vad som händer i en systemförvaltning när Cloud Computing införs. Vilka roller och aktiviteter i systemförvaltningen som påverkas vid byte av IT-lösning. För att få svar på detta har vi utfört en fallstudie på ett företag som utvecklar och levererar tjänster baserade på Cloud Computing, där vi intervjuat två respondenter för att samla in information. En analys har utförts där informationen jämförts mot teoriramen. Därefter har slutsatser dragits utifrån arbetet.

Hur förankras en policy? : En studie av Stockholms stads informationssäkerhet

Culture Management Cultural management administration producent KKE management.

Case-teknologin i praktiken

Detta arbete är en magisteruppsats i Systemvetenskap med inriktning data och systemvetenskap, 10 poäng, vid Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsen klargör vilka faktorer som avgör en användning eller icke-användning av Case-teknologin. Case-teknologin möjliggör ett ingenjörsmässigt närmande till mjukvaruproduktion och systemutveckling genom att tillföra nödvändig systematik, standardisering, automation och kvalitetssäkring. Ett stort antal undersökningar är gjorda genom årens lopp med syfte att förstå och förklara varför det som teoretiskt borde vara lösningen på problemet med undermåliga system inte tycks ha blivit detta. Resultatet av undersökningen tyder på att de variabler som Prekumar och Potter kom fram till i sin forskningsmodell ? relativa fördelar, kostnad, komplexitet, kompabilitet, produkt förespråkare, stöd från ledningen och operativ expertkunskap har störst påverkan på användningsbenägenheten av Case-teknologi..

Uppdatering av metadata i ett Data Warehouse: ett organisatoriskt perspektiv

Data Warehouse är ett relativt nytt fenomen i jämförelse med traditionella databassystem, och i och med de senaste årens kraftiga tekniska utveckling har förutsättningar för att realisera konceptet skapats. Inom branschen finns ett antal problem rörande metadata, som i denna uppsats legat till grund för vår inriktning. Många av dessa problem beskrivs utifrån ett tekniskt perspektiv, vilket detta arbete inte gör. Vi har istället valt att undersöka vilka problem som föreligger vid säkerställning av att metadata hålls uppdaterat i ett Data Warehouse med hjälp av tydlig ansvarsfördelning. Vi har funnit att det föreligger vissa likheter mellan de problem som konceptet Knowledge Management angriper och de problem som en organisation ställs inför när man söker säkerställa att metadata hålls uppdaterat med hjälp av tydlig ansvarsfördelning.

Data Warehouse som beslutsstöd: problem för slutanvändare

Syftet med vårt arbete har varit, att utröna vilka problem som kan uppstå för slutanvändare av datalager. Vi har även frågat oss vad dessa problem kan bero på. För att uppnå detta, har vi först gjort en litteraturstudie och sedan genomfört intervjuer med slutanvändare och IT-tekniker på fyra olika företag runtom i Sverige. Undersökningen har visat, att det finns en hel del problem förknippade med användning av datalager och att man också kan se några framträdande sådana, såsom exempelvis långa svarstider vid sökningar. De problem som visat sig är dock av sådan karaktär, att de vida övervägs av de fördelar ett datalager ger åt företag.

E-handel i småföretag

E-commerce is a conception who many are taking about nowadays. E-commerce is associate with computer based business and it?s a new way to do business on. Users and system connect up to each other for effective mediate and transfer information. Within e-commerce there?s a lot of ways to do business on and it can for example be between a business and a another business (B2B) or between business and consumer (B2C).In this degree report have I reached if small business will invest on e-commerce and if they will, how.

Mellanmänsklig Kommunikatio : Hur yrkesverksamma systemvetare uppfattar sina kunskaper om mellanmänsklig kommunikation efter avslutade studier i systemvetenskap.

Bakgrund: The Standish Group, CompTI, (Computing Technology Industry Association) och Good ? to ? great visade i sina studier att de främsta faktorerna för ett lyckat IT-projekt handlar om att bjuda in aktörerna i utvecklingsarbetet, förbättra kommunikationen mellan berörda parter samt att använda rätt personal på rätt plats. Detta medför att konsulten måste inneha en mellanmänsklig kunskap för att kunna förtydliga den kommunikation som uppstår vid interaktionen med användaren. Syfte: Att undersöka vilka mellanmänskliga kommunikationskunskaper yrkesverksamma systemvetare inom konsultbranschen upplever sig sakna och möjligtvis behöva efter avslutade studier i systemvetenskap.Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats baserad på fem intervjuer. Materialet har transkriberats, kodats och strukturerats enligt beskriven bearbetningsmetoden.Resultat: I resultatet framkom det två olika kategorier; viktiga aspekter och avsaknad av kunskaper.Slutsatser: Denna studie påvisar att konsulter saknar kunskaper inom mellanmänsklig kommunikation efter avslutade studier från olika systemvetenskapliga program i Sverige.

Silverlight på Incordia AB

The purpose of this report is to outline the development of a dynamic Microsoft Silverlight application, which will be able to present products and be administered in a simple manner. The project has been carried out at Incordia AB, a company that specializes in e-commerce, situated in Helsingborg, Sweden. Although the Silverlight application is customized for a particular site, forMicro AB (an ongoing project at Incordia), the template and the classes that are used to manage information, are developed so that they can be used in future projects for Incordia AB..

Utveckling av Prisjakts butiksomdömessystem

This thesis work is the result of the company Prisjakt?s wish to develop and improve its current system of opinions for online stores. The challenge was to develop a similar system that competitors are using but better. The collection of information is based on purchases and are collected from Web-shops. The purchases can then be monitored in a control panel.

Framkomlighetsanalys med hjälp av en digital terrängmodell och kartdata

Driveability analysis of terrain data offers an important technique for decision support for all kinds of movements in the terrain. The work described in this report uses a high resolution digital terrain model generated from the laser radar data and further processed by the Category Viewer program, and information from the Real Estate Map. Properties of features found in a filtering process are calculated and compared with a set of rules in a knowledge base to get a driveability cost. This cost is then visualized in a graphical user interface. An evaluation of what driveability is and what it is affected by is performed, and a general cost function is developed, which can be used even if not all relevant information is available.

TAT Tutorials - En färg-kodande editor och hemsida för ett interaktivt läromedel till de xml-baserade programmeringsspråken Cascades och Kastor.

TAT?s Cascades and Kastor are programming languages used to create graphical user interfaces (GUI) for mobile phones. TAT Tutorials is a dynamic, interactive tutorial site for these xml-based programming languages. An editor will be available for download to enhance the learning process..

Framgångsrikt användande av EDI: kritiska faktorer för småföretag

EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange och kan översättas till elektronisk datautväxling på svenska. Målet med EDI är att förbättra de flöden av information som behövs för att effektivt styra hela leveranskedjan från producent till kund och därigenom förenkla handeln mellan företag. Eftersom EDI kostar en hel del är det vanligt att småföretagare känner motstånd mot att införa EDI. Ofta blir de ändå mer eller mindre tvingade till att acceptera lösningen för att fortsätta göra affärer med sina större handelspartners. Syftet med denna uppsats är att utröna hur viktiga företagens inneboende möjligheter eller resurser är för att användningen av EDI ska bli framgångsrik.

Tidsbesparande faktorer i Agile-metodologin: ger Extrem Programmering en snabbare utvecklingsprocess?

Detta arbete är ett examensarbete på C-nivå, 10 poäng vid Luleå Tekniska Universitet, avd. Data och Systemvetenskap. Arbetet behandlar traditionell systemutveckling jämfört med Agile tänkandet. Detta sker genom en jämförelse av vilka olika faktorer som påverkar utvecklingsprocessen tidsmässigt i vattenfallsmodellen jämfört med Extrem Programmering. Vi har identifierat tiden som en av faktorerna vilka bidrar till att många projekt misslyckas under traditionella systemutvecklingsprocesser.

Lagerprogram för Satellitlager

Texo Application has created robots that they call for satellites; with these you can feed in storage pallets into a satellite storage. Satellite storages consist of channels in height (e.g.3 to 8 pieces) and width (e.g.3 to 100 pieces). Channels can be different long (e.g. 5 to 200 pallets). At deposit of a storage pallet the truck insert the satellite in a channel and then the pallet, the pallet is driven into the channel until it reaches another pallet or the other end.

Är användbarheten i säkerhetskritiska system eftersatt?

I denna rapport har vi undersökt hur utvecklarna tagit hänsyn till användbarheten för slutanvändarna vid utvecklingen av ett säkerhetskritiskt system. Resultatet erhölls genom en empirisk fallstudie på två företag som utvecklar säkerhetskritiska system. Datainsamlingen bestod av intervjuer med personer som varit delaktiga i och har kunskap om utvecklingen av systemen som ingick i vår fallstudie. Sedan analyserades insamlad data mot teori inom Människa ? Dator ? Interaktion (MDI) samt teori om säkerhetskritiska system.

1 Nästa sida ->