Sök:

Övervakningspanelens legitimitet - En effektstudie av Panelens verksamhet.


Syftet med denna uppsats är att förklara Övervakningspanelens legitimitet genom att studera effektiviteten i Panelens verksamhet. Övervakningspanelen primära uppgift är att granska bolags, noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. finansiella rapporter i syftet att uppnå en enhetlig och regelrätt redovisning. Vid brister i de finansiella rapporterna publiceras ett uttalande på Redovisningsrådets hemsida. Vi har bedrivit en dokumentstudie av de kritiserade bolagens finansiella rapporter efter ett uttalande för att på det viset få fram information av Panelens effektivitet. Detta förfarande ger oss en förklaring av Övervakningspanelens legitimitet. Vi har i studien funnit att Panelen besitter tämligen hög legitimitet då samtliga bolag har beaktat kritiken i dess årsredovisningar samt majoriteten av bolagen har tagit till sig av kritiken fullt ut.

Författare

Anna Andersson Marcus Svalner

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..