Sök:

Öka äldres fysiska aktivitet

ett planeringsverktyg för glesbygder


Syftet med uppsatsen är att presentera ett vägledande verktyg med aspekter i glesbygder som ökar äldres fysiska aktivitet. I Sverige ökar medellivslängden för varje år och fortsätter ökningen kommer 25 procent av befolkning, år 2035, vara 65 år och äldre. Majoriteten av Sveriges äldre bor idag i glesbygder. Enligt forskare har glesbygder jämfört med städer mindre tillgång till resurser som ökar fysisk aktivitet, samtidigt lyfter de fram nya studier som tyder på att bebyggd miljö påverkar och kan öka fysisk aktivitet. Vilka aspekter i den bebyggda utemiljön i glesbygder ökar äldres fysiska aktivitet? För att svara på frågan och uppfylla uppsatsens syfte används litteraturstudier som metod. Studien utgår ifrån rapporter utgivna av Statens folkhälsoinstitut (FHI), då de är en pålitlig och aktuell källa för ämnet. Utifrån litteraturen undersöks vilka aspekter samt effekterna av dem, som ökar äldres fysiska aktivitet i glesbygder. Litteraturstudien baseras på studier som utgår från glesbygder i Australien, Kanada och USA, och kompletteras av litteratur med svenskt perspektiv om hur och vilka aspekter som ökar äldres fysiska aktivitet. De effekter aspekterna har på fysisk aktivitet sammanställs i uppsatsens resultat för att därefter bearbetas till ett vägledande verktyg med tillhörande frågor som stöd vid inventering. De aspekter som undersöks och redovisas i uppsatsens resultat är: gångvägar, belysning eller gatubelysning, färg, tillgång, trygghet eller säkerhet, trafik, estetik, målpunkter, tillgänglighet och gångstigar. Exempel på aspekter med stor betydelse för att öka äldres fysiska aktivitet är tillgång till målpunkter samt tillgänglighet i och användbarhet av utemiljöer. Aspekter som minskar trygghet och säkerhet kan vara utemiljöer med brist på skötsel eller där belysning är bristfällig. Det finns en mängd aspekter i den bebyggda utemiljön som ökar äldres fysiska aktivitet i glesbygder. Detta verktyg kan ligga till grund för inventering av Svenska glesbygder men även öppna upp för tillägg av nya aspekter som ökar äldres fysiska aktivitet. Som landskapsarkitektstudent vill jag lyfta möjligheten som vi inom arkitektkåren har, genom att förändra bebyggd miljö i glesbygder kan vi påverka äldres fysiska aktivitet, förbättra deras hälsa och ge förutsättningar till en fortsatt oberoende livsstil.

Författare

Johanna Petersson

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..