Sök:

Sökresultat:

12744 Uppsatser om Behov - Sida 1 av 850

BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD HOS KVINNOR MED BRÖSTCANCER

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva Behov av information och stöd hos kvinnor med bröstcancer. Metoden som användes var en litteraturstudie och inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Tio studier inkluderades och resultatet presenterades i tre huvudkategorier: Information, stöd och sjuksköterskans uppfattning om Behov av information och stöd, detta Behov måste identifieras individuellt efter varje kvinna med bröstcancer. Dessa kvinnor uppskattade information om möjligheten att bli botad, behandlingsalternativ samt recidiv. Yngre kvinnor hade större Behov av information om sexualitet än äldre.

Se mig! : en litteraturstudie om specifika behov hos syskon i familjer med ett barn med diagnosen cancer

Bakgrund: När ett barn diagnostiseras med cancer är det inte ovanligt att syskon får psykosociala problem. I sjuksköterskans arbete ingår att förebygga ohälsa och kommunicera med anhöriga, däribland även syskon. Behov är liknande för de flesta individer men ibland kan det utifrån nyuppkommen livssituation uppstå specifika Behov. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva specifika Behov hos syskon till barn med cancer. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som baserades på nio kritiskt granskade kvalitativa och kvantitativa artiklar.

Vuxna individers behov vid återinsjuknande i cancer - En litteraturstudie

Andersson, J & Nilsson, L Vuxna individers Behov vid återinsjuknande i cancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2012. Diagnosen återinsjuknande i cancer kan ibland upplevas som mer hotfullt än första cancerdiagnosen.

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Vårt syfte med detta arbete är att genom intervjuer med personal i förskolan undersöka hur pedagoger talar om sitt arbetar med barn i Behov av särskilt stöd. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om barn i Behov av särskilt stöd i förskolan med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se följande; Hur talar/definierar pedagoger om barn i Behov av särskilt stöd? Vilken hjälp beskriver pedagogerna att barn i Behov av särskilt stöd kan få i förskolan? Vilka resurser beskriver pedagogerna att de kan få för att hjälpa barn med särskilda Behov?Sammanfattningsvis pekar resultatet på att alla barn på något vis är i Behov av särskilt stöd. Pedagogerna i förskolan ska bemöta barnen utifrån varje enskilt barns Behov. Det är pedagogerna som ska anpassa sig efter barnen, inte tvärtom detta menar vår specialpedagog om vi intervjuade..

  ?Det är en ständig balansgång?? : En kvalitativ intervjustudie om åtta förskolepedagogers  uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd

Det huvudsakliga syftet med studien var att ta reda på förskolepedagogers uppfattningar om barn i Behov av särskilt stöd. Fokus av förskolepedagogernas uppfattningar har varit benämningen barn i Behov av särskilt stöd samt bemötande och bedömning av barn i Behov av särskilt stöd.  Även hur pedagogerna arbetar med barn i Behov av särskilt stöd. I studien har vi använt oss av en kvalitativ forskningsintervju med öppet riktade frågor. Åtta stycken kvinnliga pedagoger i förskolan har intervjuats.Följande fyra problemställningar uttrycker syftet i studien: Hur uppfattar pedagogerna benämningen barn i Behov av särskilt stöd? Hur uppfattar pedagogerna att de bemöter barn i Behov av särskilt stöd? Hur uppfattar pedagogerna att de bedömer att barn är i Behov av särskilt stöd? Och hur uppfattar pedagogerna att de arbetar med barn i Behov av särskilt stöd? I undersökningen presenteras förskolepedagogernas tankar, uppfattningar och erfarenheter gällande barn i Behov av särskilt stöd.

BEHOV SOM GRUND FÖR EN INTEGRERANDE PERSONLIGHETSTEORI

Personlighetspsykologin är uppdelad i ett antal ?stora?, sinsemellan tämligen fristående personlighetsteorier. Denna teoretiska rapport försöker lägga grunden för en integrering av dessa genom att utröna vilka gränser evolutionen satt för Behov för människans del. En beskrivning ges av hur Behov kan kategoriseras under de, från evolutionsteori härledda, övergripande målen; överlevnad, fortplantning, socialt mål, lärande, att åstadkomma resultat samt positiv och negativ hedonism. Vidare föreslås ett sätt att betrakta Behov hierarkiskt där den hedonistiska principen (att Behov alltid drivs av antingen lust eller olust) utgör den absoluta grunden vilken alltid, potentiellt, ger möjligheten att ändra viktighetsgrad på Behov genom inlärning och en hierarki baserat på kronologiska stadier ger en generell beskrivning.

Behov av stöd när döden är oväntad och plötslig : - en litteraturöversikt

Att drabbas av en plötslig och oväntad död som familj innebär en komplex situation där omvårdnaden fokuserar på den avlidne. Den överlevande familjen och de Behov som uppstår för dem efter dödsfallet ignoreras för att istället centreras kring praktiskt omvårdnadsarbete kring den avlidne. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva anhörigas Behov av stöd vid plötslig och oväntad död av en närstående. Metod för studien var en litteraturöversikt av kvalitativ forskning med en induktiv ansats. I resultatet framkom fyra kategorier som beskriver anhörigas Behov av stöd vid plötslig och oväntad död.

Familjens upplevelser och behov när ett barn drabbas av cancer

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 300 barn ochungdomar, 0-18 år i någon cancerform. När ett barn drabbas av cancer ochbehandlas på sjukhus antas familjen hamna i en livskris. Det är en traumatiskupplevelse för barn att vara sjuka och ligga på sjukhus, alla barn reagerarolika.. Omvårdnaden ska ta hänsyn till barnets totala situation samt baseras påbarnets och familjens upplevelser.Syfte: Studiens syfte var att belysa familjens upplevelseroch Behov när ett barn drabbas av cancer och vårdas på sjukhus.Metod: Systematisk litteraturstudie där elvaartiklar kvalitetsgranskades och analyserades med en induktiv ansats.Resultat: Resultatet visade fem olika temanutifrån familjens påtalade Behov och upplevelser; Behov av information, kaos ivardagen, Behov av kontinuitet/tillgänglighet, Behov av stöd samt upplevelserav hopp/hopplöshet.Slutsats: Det mest centrala fyndet var attfamiljerna lyfte fram ett Behov av information samt ett Behov av stöd frånvårdpersonal. Familjerna beskrev vikten av att ses som en helhet..

Fenomenet barn i behov av särskilt stöd? Förskolepedagoger om barn i behov av särskilt stöd, The phenomenon children with special needs? Pre-school teachers about children with special needs

Problemområdet vi har valt att undersöka och skriva om är vad förskollärare har för uppfattningar om fenomenet barn i Behov av särskilt stöd samt hur de bemöter de här barnen. Vi har utgått ifrån ett pedagogperspektiv när vi har skrivit den här uppsatsen. Anledningen till att vi valde just pedagogperspektivet är att vi var nyfikna på hur pedagogerna ställde sig till det ovan nämnda fenomenet. Syftet med examensarbetet är att få ta del av pedagogernas tankar kring fenomenet barn i Behov av särskilt stöd. Vi hoppas även kunna ta med oss deras resonemang och idéer kring fenomenet barn i Behov av särskilt stöd ut i vårt yrkesliv..

Organiserad fritidsverksamhet för barn i ålder nio till tolv år ? en undersökning om mellanstadiebarns behov av fritidsklubbsverksamhet

Vår uppsats har som syfte att undersöka om mellanstadiebarn uttrycker Behov av organiserad fritidsverksamhet. Uppsatsen tar upp vilka Behov mellanstadiebarn har i denna ålder. Genom litteratur kommer vi att påvisa barns starka Behov av vuxenstöd under hela dagen. Mellanstadiebarn har fått svara på frågor i en enkätundersökning på hur det är att vara ensam hemma och vilka känslor de har för detta. Vi har använt oss av kvantitativ metod i vår empiriska del.

Barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på pedagogers tolkningar av begreppet barn med särskilda Behov, men även se skillnader mellan pedagogers föreställningar kring dessa barn inom förskolan. Vi vill undersöka hur pedagogerna beskriver resurser och stöd som finns på förskolorna, och därmed väcka tankar och idéer hos pedagoger inom specialpedagogik och för barn med särskilda Behov. Arbetet ger en översikt över kunskapsbakgrunden om barn i Behov av särskilt stöd i förskolan med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se följande: ? Hur beskriver pedagoger begreppet barn med särskilda Behov? ? Hur ser pedagogerna på bemötandets betydelse för barn med särskilda Behov? ? Hur pratar pedagogerna om stöd och resurser för barn med särskilda Behov i förskolan? Sammanfattningsvis pekar resultatet på att alla barn på något vis är i Behov av särskilt stöd. Pedagogerna i förskolan ska bemöta barnen utifrån varje enskilt barns Behov.

Patienters existentiella behov i livets slut : en studie av självbiografier

I vårt arbete med palliativa patienter har vi sett en kunskapsbrist i hur patienters existentiella Behov bemöts. Det saknas tid för att lyssna på patienterna och tillgodose de existentiella Behoven. Det finns en risk att medikalisera de existentiella Behoven istället för att bemöta dem. Uppsatsens syfte var att, baserat på självbiografier, belysa patienters existentiella Behov i livets slut. En självbiografistudie genomfördes för att få belyst vilka de existentiella Behoven var.

Eget arbete-hur fungerar det för elever i behov av särskilt stöd?

Syftet med följande uppsats är att få en bild av hur lärare upplever att elever i Behov av särskilt stöd, i år 7-9, klarar att arbeta med arbetssättet Eget arbete.Eget arbete innbär att eleven själv planerar och tar ansvar för sitt skolarbete.Elevens valmöjlighet och frihet ökar. Syftet är också att ta reda på hur arbetssättet Eget arbete kan anpassas till elever i Behov av särskilt stöd.Resultatet bygger på intervjuer med lärare i grundskolans senare årskurser. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att många elever i Behov av särskilt stöd inte klarar skolans friare arbetssätt särskilt bra. Eget arbete däremot kan vara ett arbetssätt som fungerar mycket bra eftersom det kan anpassas till elevers olika Behov. Eget arbete kan med fördel kombineras med tema- och projektarbete.

Att leva med ALS. Behov och svårigheter hos patienter med Amyotrofisk lateralskleros och deras vårdgivare

En litteraturstudie om Behov och svårigheter som patienter med ALS och deras vårdgivare upplever. Resultatet diskuteras utifrån Antonovskys salutogenetiska synsätt..

Alla barn är speciella och har sina olika behov : En studie i förskolemiljö om olika professioners förhållningssätt och arbetssätt kring barn som anses vara i behov av särskilt stöd

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger, rektorer och specialpedagoger förhåller sig till och arbetar med barn i Behov av särskilt stöd och med den mångfald av olikheter som finns i en barngrupp. För att få svar på vårt syfte använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod, vilken utformas i en dialog för att komma närmre informanternas perspektiv. Utifrån en semistrukturerad intervju har vi fått insyn i tolv informanters tankar och åsikter.Resultatet av vår undersökning visade att våra informanter upplevde en svårighet i att avgöra om ett barn är i Behov av särskilt stöd och att kunna möta de olika Behov som finns i vardagen. Våra informanter har sett skilda faktorer till vad som påverkar att särskilda Behov finns hos barn. En övergripande slutsats i denna undersökning är att det specialpedagogiska arbetet påverkas av olika förhållningssätt gentemot barn och i synnerhet barn i Behov av särskilt stöd..

1 Nästa sida ->