Sök:

Vems religion?

En analys av hur islam och kristendom representeras i läroböcker


Klassrummen består idag av elever från olika kulturer och med olika religiösa bakgrunder. Eftersom alla elever har olika relationer till religion är det också svårt, för de lärare som undervisar i religionskunskap, att ge en rättvis bild av någons religion. Vid de tillfällena är det viktigt att vara tydlig med att religion både är något individuellt men också något kollektivt, samtidigt som det inte bör ges en stereotypiserande beskrivning av en religion eller dess utövare. Vid stereotypisering är det dessutom vanligt att sambanden mellan kultur och religion inte framgår och det finns alltid en ökad risk för diskriminering. Flera forskare hävdar att religion bör förklaras genom olika kärnor eller dimensioner, istället för genom den traditionella sekvenseringen uppkomst, historia, texter, människosyn, och så vidare. Religionsvetaren Ninian Smart ansåg att religion kan definieras utifrån sju olika dimensioner och i denna uppsats undersöks det vilka representationer som görs av den praktisk och rituella dimensionen i kristendom- och islamkapitlen i två läroböcker. Representation är ett begrepp som enligt Stuart Hall beskriver hur något återges och med hjälp av detta begrepp undersöks det även vilka representationer som görs av genus. Resultatet visar att det är en västerländsk representation som görs av praktisk och rituell dimension och där generaliseringar är vanliga. Det är således en typ av islam som står som norm och framförallt det protestantiska inom kristendom. Eleverna förutsätts också ha större förkunskaper om kristendom än vad de förutsätts ha om islam och det är svårt att genom böckerna få en fördjupad förståelse för varför personer praktiserar religion på ett visst sätt. Angående genus är detta något som inte nämns i kristendomskapitlen medan islam har egna avsnitt som diskuterar genus. Detta görs dock aldrig med hänsyn till det socialt konstruerade könet och inte heller ur ett kulturellt perspektiv.

Författare

Hanna Davidsson

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..