Sök:

Sökresultat:

422 Uppsatser om Islam - Sida 1 av 29

?Ingen vet vad islam a?r? : En diskursanalytisk studie av tva? verksamheter som erbjuder utbildning om islam i Sverige

The interest in providing a post 9/11 image of Islam to contrast the media?s frequent focus on its practitioners? alleged tendencies toward hostility and violence has in Sweden manifested itself (among other things) in an increased range of courses on Islam given by denominational Muslim organizations. In this paper I examine the construction of Islam by two Muslim organizations that offer education in Islam to non-Muslims in the context of the management?s stated goals of the education. My aim is to illustrate how discourses within these organizations are a result of the combination of local and global conditions..

Skolan, eleven ? bilden av islam : Vad är medvetet och vad är omedvetet?

Uppsatsens syfte var att genom enkätundersökning kombinerat med litteraturstudium kontrollera om elevers uppfattning om Islam även bidrog till deras inställning om läromedel, religionsundervisning och samhällsbild. Undersökningen försökte också se de medvetna och omedvetna faktorerna som kunde ligga till grund för elevernas tyckande.Undersökningen gjordes på gymnasieelever från tre olika program där samtliga läste religionskunskap kurs 1 samt avslutat momentet Islam..

Avislamisering och religiös påverkan i det svenska samhället : En studie om tio muslimers praktiserande av Islam

What impact does the Swedish society have on the practice of Islam? That is the main topic of this thesis.As a result of migration, the distinction between a specific region and a culture or religion has been mixed. Islam is not just part of the Middle East but is more and more institutionalized in the Western, and the Swedish society. Sweden, which is one on the most secular countries in the world, has developed into a country where the view on religion have been privatized. Religion can be practiced, but not in public.

Din, min eller vår islam? : En kritisk diskursanalys av fyra religionsläromedel för gymnasiets framställning av islam

This paper investigates the presentation of Islam in textbooks used in the study of religion in high schools. The papers focus on two main questions concerning the ways in which Islam is presented in the analysed textbooks, and how the new curriculum has influenced the portrayal of Islam in the materials. Here, the paper utilizes a method of critical discourse analysis with Faircloughs three-dimensional analysis. The paper then concludes that the presentation of Islam is negative in nature, with the content and view of Islam having been simplified and stereotyped. Often the textbooks studied frame Islam as being an aggressive and oppressive religion, especially in matters con-cerning women.

Islam i skolbokensvärld : Hur Islam har presenterats i läroboken från 1962-2011

Syftet med denna uppsats är att se på läroböcker från 1962 och framåt för att undersöka hur dessa harframställt religionen Islam i text och i bild, samt att undersöka hur bra innehållet i boken stämmeröverens med forskningen om Islam. Vilken bild har tidigare generationer fått av Islam? Vad har detstått i läroböckerna om Islam och vad har läroplanerna ansett om undervisningen i framförallt Islam,men även om andra världsreligioner? Hur bra stämmer egentligen det som står i läroböckerna medverkligheten? Dessa frågor har jag besvarat i min uppsats. Genom att undersöka läroplaner ochläroböcker från 1962 fram till idag har jag sett en positiv förändring i skolans syn på Islam samt attundervisningen i religion har utvecklats. Jag har även i min uppsats kommit fram till att läroböckernaär trovärdiga och att många böcker i ämnet religion är forskningsbaserade och värda att tro på..

Islam sett ur två perspektiv : om elevers bild av islam före och efter gymnasieundervisning

Undersökningar visar att många människor är negativt inställda till Islam. Syftet med denna underökning är att ta reda på vilken bild eleverna har av Islam före respektive efter religions-undervisningen om Islam, samt att se om elevernas bilder har förändrats.För att ta reda på detta har jag i två gymnasieklasser delat ut en enkät, dels före och dels ef-ter undervisningen.Slutsatser som jag har kommit fram till genom min undersökning är att antalet elever som uppgav att de är positivt inställda till Islam ökar från 13 % till 17 %. I det stora hela anser jag att elevernas föreställningar har blivit mer positiva. Därmed har undervisningen i skolan bi-dragit till att minska främlingsfientlighet och intolerans..

Islam bakom galler Om islam och svensk kriminalvård

The essay is about Islam in swedish prisons. Problems and restrictions from the view of muslim inmates, prison imams and the swedish muslim counsil..

Jämlikhet à la Allah : en uppsats om olika perspektiv på muslimsk jämlikhet

Denna fenomenografiska uppsats' syfte är att visa på olika synsätt på muslimsk jämlikhet. Den presenterar olika muslimers och två ickemuslimers synpunkter på förhållandet mellan Islam och jämlikhet. Gemensam utgångspunkt för muslimerna är att Islam är jämlikt.Frågeställningarna avhandlar hur författarna argumenterar för sin syn på förhållandet mellan Islam och jämlikhet, vad jämlikhet är, vad de anser om slöjpåbud och västerländsk feminism. Uppsatsen visar på hur stor spännvidden är hos dem som menar att Islam är en jämlik religion, samt några av de argument de använder för att hävda sin ståndpunkt.Min slutsats är att många använder korancitat, hadither och det tidiga Islam som argument för sin syn på Islam och jämlikhet, men att dessa lika gärna kan vändas emot dem då de är tvetydiga..

Islam - ett hot mot samhället? : en studie av Förbundet Humanisternas bild av islam

Denna uppsats syftar till att ge en bild av förbundet Humanisternas debatt och porträttering av Islam och muslimer. Detta med hjälp av utländska ateister som även förekommit i förbundets egen tidskrift Humanisten. Mina frågeställningar är: Hur framställs Islam och muslimer av media och av förbundet Humanisterna? Vilken kritik har framförts av Humanisterna angående Islam och muslimer? Bidrar förbundet till en ökad schablonisering av Islam och muslimer? För att nämna kortfattat vad jag kommit fram till kan det sägas att Humanisterna, när de skriver om Islam eller muslimer, delvis är intoleranta i sin retorik. Den kritik som framförts mot förbundet är bland annat att de vill tvinga på en sekulär livsåskådning och att de tror dig ha ett slags monopol på sanningen.

Lärobokens framställning av islam och muslimer : En undersökning av skolboksislam utifrån ett diakront perspektiv

Lärobokens framställning av Islam och muslimer är en uppsats som syftar till att ge ettdiakront perspektiv i utvecklingen av Islam i läroböcker samt studera hur Islam framställs isvenska läromedel. Författarna har utgått från fyra läroböcker som används i två olikagymnasieskolor i Halmstad. Böckerna kommer från olika förlag för att här försöka framställaom där finns en generell framställning av Islam som används i olika förlag. Läroböckerna ärskrivna både före och efter 2001 för att se om det har skett en förändring i hur Islam framställsefter 11 september, detta eftersom att synen på Islam förändrades i media då World TradeCenter byggnaderna föll den 11 september, vilket kan ha kommit att påverka läroböckerna.Framställningen av Islam ställs även här i kontrast till den judiska och kristna religionenspresentation. Denna undersökning har författarna gjort utifrån Islamologen Jonas Otterbecksmodell..

Undervisning i ett mångkulturellt samhälle : - En studie om undervisning i Islam i Religionskunskap Specialisering

Uppsatsen ämnar att undersöka vad man bör behandla om Islam i Religionskunskap Specialisering som är en kurs i den nya gymnasieskolan. Den ämnar också att undersöka hur man bör behandla Islam i Religionskunskap Specialisering samt varför man bör välja visst faktastoff om Islam i Religionskunskap Specialisering och varför man bör fokusera på att använda vissa metoder framför andra. Denna undersökning är gjord med hjälp av ett litteraturstudium.Studien pekar mot att man bör använda sig av sociala medier för att undervisa om Islam i Religionskunskap Specialisering samt att det är av stor vikt att man individualiserar undervisningen i Religionskunskap Specialisering..

Islam, muslimer och väst! : en läroboksstudie om framställningen av islam under 1980-talet och 2000-talet

This essay is about how Islam is illustrated in textbooks of History in Sweden during 1980-s and first decade in 2000.  This study does not aim to give all answers about those tendencies, but it will lift up and discuss this issues.The essay has two questions to answers. They are:1-      How does textbooks from 1980-s and 2000-s illustrate Islam?2-      Do we see any tendencies of Orientalism in textbooks?The most focus in this study will be in first question, because this question is more open and need more empirical material to answer. The second question is more specific and has to do with first questions results. The first part of off essays investigation has to do with description of what textbooks writtes about Islam. After this I will compare and analyze what differences they are between textbooks from 1980-s and first decade of 2000-s.

Sjuksköterskans bedömning och dokumentation inom nutrition

The interest in providing a post 9/11 image of Islam to contrast the media?s frequent focus on its practitioners? alleged tendencies toward hostility and violence has in Sweden manifested itself (among other things) in an increased range of courses on Islam given by denominational Muslim organizations. In this paper I examine the construction of Islam by two Muslim organizations that offer education in Islam to non-Muslims in the context of the management?s stated goals of the education. My aim is to illustrate how discourses within these organizations are a result of the combination of local and global conditions..

SJ- OCH TJ-LJUDENS STAVNING : En empirisk undersökning bland andraspråksinlärare på SFI- och SVA-nivå

This paper investigates the presentation of Islam in textbooks used in the study of religion in high schools. The papers focus on two main questions concerning the ways in which Islam is presented in the analysed textbooks, and how the new curriculum has influenced the portrayal of Islam in the materials. Here, the paper utilizes a method of critical discourse analysis with Faircloughs three-dimensional analysis. The paper then concludes that the presentation of Islam is negative in nature, with the content and view of Islam having been simplified and stereotyped. Often the textbooks studied frame Islam as being an aggressive and oppressive religion, especially in matters con-cerning women.

Islam i det svenska samhället ur ett integrationsperspektiv

The role of Islam in integrative work in Swedish societyThe main purpose of this report was to describe the role of Islam in integrative work in Swedish society. Questions connected to the purpose were: Is Islam a possibility or an obstacle to integration? Which arguments are used to describe Islam as a possibility or an obstacle? How are the different views on Islam expressed in integrative work? Which are the consequenses of such views?A qualitative method with an empirical research and a thematic analysis has been applied to the material. The empirical research consists of interviews.The results of this report describe Islam neither as a possibility nor as an obstacle from a political view. By muslims and researchers Islam can be regarded both as a possibility and as an obstacle in integrative work.

1 Nästa sida ->