Sök:

Värdering och utvärdering av språkutveckling i förskolan

Granskning av TRAS som utvärderingsunderlag


Syftet med denna studie var att granska observationsmaterialet TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling samt att försöka bringa klarhet i hur TRAS-materialet kan användas som ett utvärderingsmaterial av förskolans verksamhet. Inför studien granskades tidigare forskning samt nationella och lokala styrdokument. Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med sex pedagoger verksamma i en stad i norra Sverige som fått i uppdrag att använda sig av TRAS i verksamheten. Utgångspunkten i tolkningen och analysen av intervjuerna har haft en hermeneutisk ansats. Resultatet från denna studie antyder att materialet kan användas för att följa barnens språkutveckling men att TRAS-materialet ska användas med försiktighet. Resultatet antyder även att TRAS-materialet kan användas som ett utvärderingsunderlag för förskolans verksamhet. Det är däremot viktigt att pedagogerna kritiskt granskar sin användning av materialet så att det inte blir en fråga om bedömningar av det enskilda barnets förmågor. Om materialet används för att bedöma enskilda barns förmågor strider det mot intentionerna i förskolans läroplan Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011).

Författare

Marie Larsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..