Sök:

?Var det en tigercirkus??

- En studie om barns delaktighet vid bokla?sning och boksamtal vid anva?ndandet av print referencing som bokla?sningsmetod


Syftet med studien var att underso?ka hur barn a?r delaktiga vid bokla?sning, med tillho?rande boksamtal. Underso?kningen utgick fra?n ett sociokulturellt perspektiv med fokus pa? att allt la?rande a?r situerat, samt att la?rande sker i interaktion tillsammans med andra individer. Fo?r att synliggo?ra barns delaktighet vid bokla?sningstillfa?llena och boksamtalen valde vi att anva?nda videofilmade observationer som metod fo?r att samla in material, detta gjordes a?ven fo?r att inte ga? miste om va?rdefull information. Studien genomfo?rdes pa? en fo?rskola, da?r det sa?llan talas om bo?cker och dess inneha?ll, vi ville da?rfo?r fo?ra samtal kring boken med print referencing som bokla?sningsmetod, samt med tillho?rande boksamtal fo?r att synliggo?ra barns delaktighet. Va?rt resultat visade att barnen var delaktiga na?r print referencing anva?ndes som metod, da?remot visade resultatet a?ven att barnen var delaktiga pa? olika sa?tt, exempelvis genom sitt tal- och kroppsspra?k, samt samspel och interaktion tillsammans med andra individer. 

Författare

Jacqueline Nilsson Cecilia Holmqvist

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..