Sök:

Uppsala Konstmuseum

Ett museum för alla


För att nå ut med konsten till Uppsalas befolkning ska det nya konstmuseet bli tillgängligt och inbjudande. Placerad vid Fyrisån, på gränslandet mellan Uppsalas stadskärna, industriområdet och stadsparken, är den synlig och lätttillgänglig från alla håll och lyfter ett område som tidigare bara har varit en plats människor passerar.Runt tomten finns flera större flöden av fotgängare och cyklister. Byggnaden placeras därför strategiskt för att inte blockera något gångstråk men samtidigt ta vara på dessa för att locka besökare. Utöver de befintliga stråken uppkommer även nya vägar; ytterligare en bro över Fyrisån som förbinder stadsträdgården med museét och genvägar över och igenom själva byggnaden.Projektets två ledord är tillgänglighet och upplevelse. Uppsalas konstmuseum ska vara en plats för alla och en plats som man gärna återvänder till. Därför får byggnaden flera funktioner utöver konstmuseum. Genom ramperna som bildar landskapsliknande plan, och entrér från alla håll, blir byggnaden lätttillgänglig och en del av sin omkringliggande miljö. Från gatunivå slingrar sig ramperna upp längs de två huskropparna som en förlängning av gatan, där konstutställningsrummen blir olika stopp längs vägen. Samtliga ramper och lutande golv är handkappsanpassade med rätt lutning och viloplaner. Detta gör att alla kan få samma upplevelse, från rullstolsbunden till förälder med barnvagn - alla är lika välkomna. 

Författare

Lana Karat

Lärosäte och institution

KTH/Arkitektur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..