Sök:

Sökresultat:

583 Uppsatser om Konst - Sida 1 av 39

Konstnär eller medium? Andlighet och konst i receptionen av Hilma af Klint.

Uppsatsen handlar om hur receptionen av Hilma af Klints Konst sett ut från 1986 fram till 2012 utifrån diskussionen om andlighet. Genom att se på olika Konstskribenters texter lyfts mönster av värderingar fram som visar på inställningen till andligheten i Hilma af Klints KonstKonsthistorikerna James Elkins och Suzi Gablik exemplifieras som två motpoler och värderingarna länkas samman med deras teorier om andlighet och religion i samtida Konst..

Skillnaden mellan konstnärer och konstnärer : En studie om vilken roll den icke västerändske konstnären har i det svenska kulturlivet

I vår uppsats vill vi belysa de icke västerländska Konstnärernas roll i det svenska kulturlivet. Med hjälp av en postkolonial teori vill vi titta närmare på hur de och deras Konst bli bemött och vilka förutsättningar de har att verka inom kultursektorn på samma villkor som de etniskt svenska Konstnärerna. Konst är gränsöverskridande, men trots det så görs det skillnad på Konst och Konst, vi att undersöka varför, i förhållande till vår teori..

allt är nytt under solen : betraktaren som medskapare

Vi behöver öppna våra ögon innan vi kan ta Konst till våra hjärtan och vi behöver öppna våra hjärtan innan vi kan betrakta Konst. Det handlar om att se. Och att vara en medskapare. .

Konst i väntrum : En undersökning av konsthandläggarnas arbete och syn på konst i väntrum på sjukhus

I uppsatsen har jag genom intervjuer med fyra Konsthandläggare från fyra olika landsting undersökt Konsthandläggarnas syn på Konst i väntrum, hur arbetet med Konstplacering går till samt hur Konsten väljs ut, och vilka möjligheter och begränsningar väntrummet har som Konstmiljö. I bakgrundsavsnittet ger jag en historisk tillbakablick på hur och varför staten började köpa in Konst för placering i offentliga miljöer. Under mina eftersökningar har jag inte hittat mycket skriftligt material om ämnet vilket har gjort att de muntliga intervjuerna har varit den största källan till information. Konsthandläggarnas syn på Konst i väntrum ligger relativt nära varandra och det som i stort sett skiljer dem åt är nyckelord för vad Konsten tillför miljön estetiskt och intellektuellt. Även arbetsprocesserna ser likartade ut.

Relationen mellan Takashi Murakami och den neoliberala ekonomin : konst som varor, varor som konst

Med denna uppsats måste jag verkligen betona att jag ökat min förståelse för Takashi Murakami och hans Konstnärskap. Gradvis tog jag mig in i hans Konstnärskap. Till en början är det väldigt lätt att fastna vid spektakulära uttryck i hans Konst och grubblerier kring hur hans varor blivit Konst, men glappet däremellan är alldeles för stort för att sådana tankar skall kunna mynna ut i något fruktbart. Men genom att först försöka förstå sig på hans verksamhet mot ljuset av den ekonomiska kontexten framhävdes gradvis detaljerna kring hur hans varor blivit Konst. Jag kom fram till att hans Konst egentligen handlar om symboler i relation till andra symboler, där spänningen ligger i att Murakamis är beständiga/ fixerade medan de övriga är rörliga/ dynamiska.

Romantikens sköna och sublima konst : konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larson

Uppsatsen undersöker på vilket sätt Konstnärerna Caspar David Friedrich och Marcus Larsons Konst influerats av epoken romantiken samt om deras bildKonst kan ha kopplingar till den gotiska litteraturens tematik..

Konstverk ur åskådarens synvinkel - en faktoranalytisk studie

Idag saknas det en erkänd och accepterad grundkunskap om hur åskådaren bedömer Konst. Denna undersökning syftade till att finna mönster ? bakomliggande faktorer ? i undersökningsdeltagares bedömning av tavlor i preferens (?tycker om?), ?modern? och ?intressant?. Färgutskrifter av fyrtiotvå tavlor, i A4-format, visades för 100 deltagare - en person i taget. Resultaten analyserades med faktoranalys samt med hierarkisk klusteranalys.

Boucher och kvinnorna : En bildanalys om François Bouchers konst som ett symptom för sin samtid.

François Boucher kritiserades redan under sin levnadstid för att vara alltför lättsam och oseriös i sin Konst, en uppfattning som alltjämt lever kvar än idag. Men all Konst kan ses som en produkt av sin tid. Undersökningens syfte är att visa på hur samtidens syn på genus och sexualitet i förhållande till rådande politiska klimat speglas i François Bouchers Konst. Observation används som datainsamlingsmetod och resultaten presenteras i form av Panofskys bildanalys på pre-ikonografisk och ikonografisk nivå. Detta diskuteras sedan på en ikonologisk nivå.

Varför ska jag kunna det här? : En undersökning av lärares motivering till varför man ska läsa litteraturhistoria på gymnasiet.

Uppsatsen handlar om hur receptionen av Hilma af Klints Konst sett ut från 1986 fram till 2012 utifrån diskussionen om andlighet. Genom att se på olika Konstskribenters texter lyfts mönster av värderingar fram som visar på inställningen till andligheten i Hilma af Klints KonstKonsthistorikerna James Elkins och Suzi Gablik exemplifieras som två motpoler och värderingarna länkas samman med deras teorier om andlighet och religion i samtida Konst..

Konst : En artikelserie för tidskriften RUM, om relationen mellan konst och arkitektur

Introduktion till artikelserien:Arkitekturen tillhör historiskt en av de stora Konstarterna, men håller det här på att förändras? Förr räknades en fastighet ge vinst på 50, eller kanske 100, års sikt ? i dag är byggbranschen otåligare. Allt mer byggs för att krängas direkt, och det påverkar arkitektgebitet. Byggherrarna har börjat inkräkta i den kreativa processen, med efterfrågan på att bygga ekonomiskt, sälja snabbt och tjäna mycket. Samtidigt ropar man från arkitekthåll efter mer Konstnärlighet.

Samtidskonst på museum : Hur fyra konstpedagoger ser på sitt arbete med samtidskonst och elever

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra Konstpedagogers syn på Konst­pedagogik och samtidsKonst. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill jag undersöka eventuella skillnader i arbetet med samtidsKonst jämfört med modernistisk Konst. I bakgrunden presenteras främst litteratur om samtidsKonst och modernistisk Konst samt Konst­pedagogik. Resultatdelen sammanfattar intervjuerna med Konstpedagogerna. I diskus­sionen analyseras resultatet och kopplas till bakgrunden.

Teaterföreställningen i skolan

Vad syftar egentligen teaterföreställningen i skolan till? Servera god Konst eller bredda undervisningen, eller kanske både och? Varför finns musik och bild som ämnen i skolan men inte teater? Undersökningen baseras på fem kvalitativa intervjuer med en kulturarbetare, en skådespelare, en barngrupp, en lärare och en pedagog med teaterhobby. Studien ger ett sken av att de förutsatta motsättningarna om Konst eller pedagogik egentligen är en begreppsfråga. Fokusen borde ligga på vad som händer i mötet mellan skola och teaterföreställning snarare än huruvida teater representerar Konst, pedagogik eller vad det än vara månde..

Uppsala nya Konstmuseum

Uppsala nya KonstmuseumEtt nytt Konstmuseum i Uppsala, en ny knutpunkt för Konst i alla dess former. En rektangel klädd i stora guldfärgade och glänsande fasadplåtar. Sju våningar för Konst som erbjuder besökarna en vandring upp över stadens siluett. En plats där människor lätt kan slinka in och ta del av den Konst som finns i Uppsala. Besökarna kommer inte bara bjudas på spännande Konst, det kommer också att bjudas på nya perspektiv av Uppsala.Det nya museet är en kvadratisk byggnad med yttermåtten 24x24 meter och sträcker sig ca 30 meter upp över marken.

Funktionsnedsättning och delaktighet : En intervjustudie med vuxna

Idag saknas det en erkänd och accepterad grundkunskap om hur åskådaren bedömer Konst. Denna undersökning syftade till att finna mönster ? bakomliggande faktorer ? i undersökningsdeltagares bedömning av tavlor i preferens (?tycker om?), ?modern? och ?intressant?. Färgutskrifter av fyrtiotvå tavlor, i A4-format, visades för 100 deltagare - en person i taget. Resultaten analyserades med faktoranalys samt med hierarkisk klusteranalys.

Vardag Konst Politik

Genom Konsten vill jag fokusera på och utforska sociala relationer och olika former av förtryck, manipulation och motstånd. Jag längtar efter att Konsten ska kunna inlemmas i livets alla skeenden för att kritiskt motarbeta binärt tänkande och möjliggöra alternativ till stagnerade mönster..

1 Nästa sida ->