Sök:

Upplevelseproduktion i projektledning

Hur projektledare kan använda sig av modeller för upplevelseproduktion


Efter erfarenheter från jobb och praktikplatser har vi fått upp ögonen för vikten av väl fungerande projektledning av upplevelseproduktioner. Därför har vi valt att studera hur projektdeltagarna i Smask i Piteå 2011 upplevde projektledningen och projektprocessen. Studiens syfte är att undersöka hur modeller för upplevelseproduktion kan implementeras i projektledning av upplevelseproduktioner. Studien är gjord med en induktiv ansats och ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi har gjort en empirisk studie av Smask i Piteå 2011 där Sara var projektledare samt en litteraturstudie. De metoder vi använt för att samla empirin har varit studie av utvärderingar, fokusgrupp samt sammanställande av Saras erfarenheter som projektledare. För att använda sig av modeller för upplevelseproduktion i projektledning behöver projektledaren förstå projektdeltagarupplevelsen och vilka delar som har betydelse för den. De delar vi ser som viktigast är ? Före- och efterupplevelse ? Projektets helhet ? Manus/projektplanering ? Mentala upplevelserummet Dessa punkter påverkar projektdeltagarens upplevelse av projektet och som projektledare kan man med modeller för upplevelseproduktion skapa förutsättningar för projektdeltagarupplevelsen utifrån punkterna.

Författare

Martin Grönlund Sara Wemstad

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..