Sök:

Trender på den svenska perennamarknaden


I detta arbete har jag underso?kt vilka trender som ra?der pa? den svenska perennamarknaden 2005. Bakgrunden till mitt a?mnesval a?r mitt intresse fo?r marknadsfo?ring och perenner. Mitt syfte har varit att fa? fo?rsta?else fo?r vilka faktorer som inverkar pa? trenderna, hur trenderna uppsta?r och hur de ser ut idag. Syftet har a?ven varit att fa? sto?rre kunskap om var och hur man so?ker efter trender. Som metod har jag valt att anva?nda mig av kvalitativa intervjuer av personer verksamma pa? den svenska perennamarknaden. Fra?gor jag sta?llt a?r vilka trender som ra?der pa? perennamarknaden och vilka trender de tror kommer i framtiden. Jag har a?ven fra?gat varifra?n trenderna kommer och om det finns na?gra trendsa?ttare pa? perennamarknaden. Fo?r att kunna ta?cka in ett stort geografiskt omra?de och fo?r att spara tid har jag valt att go?ra telefonintervjuer. Som ett komplement till intervjuerna har jag a?ven studerat vad tra?dga?rdstidningarna Allers tra?dga?rd och Allt om tra?dga?rd samt branschtidningen Viola skriver om perenner. Under intervjuerna framkom det att perenner a?r mycket popula?rt och har varit det under en la?ngre tid. Det syns ingen nedga?ng i perenners popularitet utan de spa?s en fortsatt popularitet. De sto?rsta fo?ra?ndringarna som skett a?r den allt sto?rre o?verga?ngen fra?n odling i fyrkantiga ?perennakrukor? till att odla i runda krukor. Fo?rsa?ljningen av ?fa?rdigva?xta?, blommande perenner i sto?rre krukstorlekar har ocksa? o?kat markant de senaste a?ren och tros o?ka allt mer och innefatta fler sorter under sto?rre delen av sa?songen. Fra?n att ha varit lite mer exklusivt finns de nu att ko?pa i dagligvaruhandeln. De ?fa?rdigva?xta? perennerna kan vara ett svar pa? trenderna i va?r livsstil och va?r ekonomi. De la?ga ra?ntorna bidrar till en o?kad nyproduktion av sma?hus, da?r man snabbt vill ha en vacker tra?dga?rd fo?r att fa? lugn och ro efter en stressad dag pa? jobbet. Den ra?dande medelhavstrenden kan ocksa? ha sitt ursprung i dessa trender. Vi har ra?d att a?ka pa? semester och vi vill beha?lla den sko?na och lugna semesterka?nslan a?ven na?r vi kommer hem. Trenderna som pa?verkar oss ha?r i Sverige anses komma fra?n Holland, Danmark, Tyskland och England. De fo?rmedlas av tra?dga?rdsskribenter, tra?dga?rdsbo?cker, tra?dga?rdstidningar, tra?dga?rdspersonligheter och TV. A?ven leveranto?rer och de lokala va?xtfo?rsa?ljarna tycks pa?verka trenderna. Trendsa?ttarna inom perenner a?r ofta personer som a?r lyho?rda och uppma?rksamma pa? trenderna i sin omva?rld och de a?r ofta bra pa? att marknadsfo?ra sin produkt. Det finns lite lokala skillnader i trenderna inom perenner och detta kan bero pa? att en lokal personlighet, som en statstra?dga?rdsma?stare eller en plantskola, fo?respra?kar en viss sorts perenner. Design och inredningstrenden sa?tter ocksa? sina spa?r pa? perennamarknaden. Man vill kunna mo?blera om och da? efterfra?gas perenner som passar fo?r krukodling ba?de i tra?dga?rd och pa? balkong. Kommande trender sa?gs vara mer naturlika planteringar till exempel woodland- och pra?rieplanteringar. Just nu a?r det va?xter med blommor i bla?tt, vitt och rosa som dominerar men man ser en o?kad popularitet i mer starka blomfa?rger. De nyheter som visas a?r nya sorter med ny blomfa?rg, bladfa?rg eller va?xtsa?tt. Bladverket har blivit mer intressant och ro?dbladiga och brokbladiga va?xter har o?kat i popularitet. Med alla nya sorter som kommer lockas konsumenten att bo?rja samla pa? olika sorter av till exempel alunrot, pioner eller iris. Tra?dga?rdstidningarna skriver mycket om krukodling och kryddva?xter och de visar reportage fra?n prunkande, na?got vildvuxna tra?dga?rdar. Olika tra?dga?rdspersonligheter go?rs det ocksa? reportage om da?r de fo?rmedlar sina ide?er. Viola har reportage fra?n ma?ssorna ba?de inom och utanfo?r Sverige, da?r de beskriver vad som a?r nytt pa? marknaden. Att vara uppma?rksam pa? trenderna i sin omva?rld a?r mycket viktigt fo?r att skapa konkurrensfo?rdelar och lo?nsamhet i ett fo?retag. God kontakt med media, och att fo?lja med i vad som skrivs och talas om da?r, a?r mycket viktigt fo?r att fa?nga upp kommande trender sa? att fo?retaget kan tillgodose sina kunders behov.

Författare

Carina Alaby

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Crop Science

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..