Sök:

Taluppfattning i förskolan


Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagogerna i två förskolor arbetar med taluppfattning och hur de synliggör och utvecklar denna. Vi vill också påvisa pedagogernas egen syn på eventuella fortbildningsbehov i detta sammanhang. Vi syftar också till att ta reda på hur barnen visar en säker taluppfattning.Som metod valde vi att använda oss av strukturerade intervjuer till pedagogerna och till barnen använde vi oss av observationer.Resultatet visar att pedagogerna arbetar med taluppfattningen i förskolorna bland annat i samband med fruktstunder och dukning. För att utveckla barnens taluppfattning planeras samlingar då pedagogerna särskilt uppmärksammar matematiken. Detta görs även vid den fria leken. Pedagogerna ger uttryck för ett skiftande kompetensbehov där såväl fempoängskurser på universitetet som enstaka studiedagar nämns. Hur barn visar prov på en säker taluppfattning har vi däremot inte fått något entydigt svar på.

Författare

Ulrika Karlsson Åse Adolfsson

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..