Sök:

Syresättning av avloppsvatten

En undersökning av luftningsmetoder på reningsverk


Pa? bega?ran av Marinfloc AB har en studie gjorts da?r ett antal faktorer underso?kts som pa?verkar behandlingen av avloppsvattnet pa? olika reningsverk. Ma?tningarna har utfo?rts pa? respektive anla?ggnings biologiska steg da?r de organiska material och a?mnen bryts ner. De faktorer som har granskats a?r vilka metoder som anva?nds fo?r att syresa?tta avloppsvattnet, vilken syrehalt som uppna?s och hur mycket energi syresa?ttningen fo?rbrukar. Ett test gjordes ocksa? pa? Marinflocs egna anla?ggning da?r vi underso?kte om det a?r na?gon skillnad i tid att syresa?tta rent vatten kontra obehandlat avloppsvatten. Underso?kningarna visade att de 4 landbaserade reningsverken som beso?ktes syresa?tter avloppsvattnet efter samma princip, genom bottenluftning, och att de samtliga ligger pa? en syrehalt mellan 1,8 ? 5,9 mg syre per liter vatten. Marinflocs nuvarande anla?ggning anva?nder sig av en annan metod a?n de o?vriga och ligger pa? en syrehalt om cirka 12 mg/l. De visade sig att det tar la?ngre tid att syresa?tta obehandlat avloppsvatten a?n rent vatten pa? deras anla?ggning. 

Författare

Erol Abdulrazaq Persson Henrik

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..