Sök:

Subguppering av patienter med Lindrog Kognitiv Störning och dess betydelse för framtida utveckling av demens


Lindrig kognitiv störning (eng. Mild Cognitive Impairment, MCI) betecknar ett tillstånd av försämrad kognitiv funktion, som inte uppfyller kriterierna för demens. MCI tycks innebära en ökad risk att utveckla Alzheimer och andra demenssjukdomar. Syftet med studien var att förutsättningslöst undersöka antal och typer av subgrupper till MCI som bäst överensstämmer med kognitiva testresultat samt att undersöka utvecklingsförlopp för subgrupperna. En klusteranalys utfördes med testresultat från 287 MCI patienter som utretts på Huddinge sjukhus. Fyra kluster bildades, ett med normal kognitiv funktion (n=114), ett med episodminnesstörning (n=76), ett med språkstörning (n=55) och ett med spatial störning (n=42). Resultatet överensstämmer inte med tidigare föreslagna subgrupper. Att det bildades ett kluster, vars testresultat visade på en normal kognitiv funktion tyder på brister i diagnostiseringen. Detta kluster hade också en låg konverteringstakt till demenssjukdomar och en stor andel förbättrades kognitivt. Övriga kluster hade ungefär samma konverteringstakt till demens sjukdomar.

Författare

Kristina Nordberg

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..