Sök:

Stridsfordon i hög beredskap, en svensk förvaringsproblematik


För att mycket snabbt kunna komma på plats vid en kris, har Europa inom ramen för EU börjat upprättasnabbinsatsstyrkor, såkallade EU Battle Groups. En EU Battle Group kommer att ha en mycket kort tid på sig frånbeslut till insats. I samband med att Sverige engagerat sig i EU militära samarbete tog Sverige huvudansvaret för enav de Battle Groups som skall upprättas, den såkallade Nordic Battle Group. Sverige har vid tidigare insatser visatatt det är mycket svårt att snabbt få förband på plats i ett insatsområde. Materielen är ofta det som varitgränssättande för när förbandet skall bli operativt vid en insats.Uppsatsens syfte är att ge ett svar på hur stridsfordon till svenska snabbinsatsförband som står i beredskap börförvaras för att skapa de bästa förutsättningarna vid en insats.Metoden för uppsatsen är ett antal frågeställningar, där svar söks genom en fallstudie med två olikaförvaringsprinciper. Kvalitativa intervjuer, studiebesök, litteratur- och dokumentstudier samt entillförlitlighetsförstärkande enkät har använts. Teoriansatsen som ligger till grund är, Förvarsmaktens riktlinjer förförvaring av förnödenheter och den israeliske militärlogistikern Moshe Kress, hur status på förnödenheterupprätthålls.Resultatet visar att svenska snabbinsatsförband bör ha stridsfordon förrådställda under beredskap. Men att hastridsfordonen ute vid förbandet är också en fullt möjlig förvaringsprincip.Det vetenskapliga bidraget i uppsatsen är att modellen kan ligga till grund för att jämföra förvaringsprinciper förannan typ av materiel till snabbinsatsförband.

Författare

Torbjörn Friberg

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..