Sök:

Stöd till handledare ? finns det ett behov?

En kvalitativ studie om stödbehov till handledare


Förutom att uppfylla gällande regler och riktlinjer för rollen skall den som är verksam som handledare för studenter i deras fartygsförlagda utbildning även känna ett stöd från arbetsgivare och kollegor. Syftet med studien var att undersöka om handledarna upplever att de får detta stöd och även undersöka vad lärosäten, SUI och studenter kan göra för att underlätta handledningen. Studien har genomförts med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte. Fem respondenter intervjuades var för sig mellan den 24:e februari och den 11:e mars 2014. Resultatet visade att det finns utrymme för förbättringar i form av olika sorters stöd till handledare. Majoriteten av respondenterna ansåg sig behöva mer stöd i form av utbildning, seminarier, extra avsatt tid för handledning, information om kommande studenter, deras kursplaner och förväntade studieresultat samt även att få återkoppling från studenter vid avslutad praktikperiod.

Författare

Vilhelm Hedström Henrik Mattisson Bäck

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..