Sök:

Stadsutveckling av området Sveaplan i Eskilstuna


I planeringssammanhang är begreppet ?attraktiv stad? vanligt förekommande. För att kunna utveckla en attraktiv stad måste man börja med att definiera begreppet. Dock är det ett begrepp som är svårt att definiera. Detta beror på hur starkt kopplat det är till individens egna värderingar om vad en ?attraktiv stad? är. Trots att ämnet är väl undersökt finns det idag inga klara teorier eller definitioner för att kunna förstå vad en ?attraktiv stad? är. Det här examensarbetet har fokuserat på att undersöka begreppet ?attraktiv stad? med en inriktning på faktorer som påverkar den fysiska planeringen. Begreppet har beskrivits med hjälp av de egenskaper Roland Andersson och Boverkets rapport ?Den måttfulla staden? lyft fram. För att tillämpa beskrivningen av vad som utmärker en ?attraktiv stad? har tre välmeriterade forskare valts ut. De valda referenserna är Jane Jacobs, Jan Gehl och Kevin Lynch. Dessa forskare valdes för deras olika infallsvinklar på vad en ?attraktiv stad? kan vara. Därefter appliceras deras teorier på området Sveaplan i Eskilstuna kommun. Området anses idag vara oattraktivt och saknar många av de faktorer dessa teoretiker förespråkar. Resultatet av undersökningen leder till ett planförslag över området Sveaplan mot en mer funktionsintegrerad stadsdel.

Författare

Sara Duvelid

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/DSN

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..