Sök:

Stabilitet eller förändring?

Personalomsa?ttningens inverkan pa? kunskapsdelning i tva? ledningsgrupper


Medarbetarnas kunskap och kompetens a?r fo?retagens viktigaste resurs fo?r att ha?lla sig konkurrenskraftiga. Det a?r da?rfo?r av sto?rsta vikt att denna resurs bevaras och utvecklas inom organisationen genom kunskapso?verfo?ring mellan ansta?llda. Fo?retags ledningsgrupper besta?r av individer som anses ha ho?g kunskap och kompetens och som tillsammans ansvarar fo?r hela verksamheten. Denna studie syftar till att underso?ka vilka faktorer som pa?verkar mo?jligheterna fo?r medlemmarna i tva? ledningsgrupper med ho?g respektive la?g omsa?ttning av personal att dela med sig och ta del av kunskapen inom gruppen. Genom intervjuer av halvstrukturerad karakta?r med fyra medlemmar ur respektive ledningsgrupp kunde a?tta olika faktorer urskiljas. Dessa var relationer inom gruppen, fo?ra?ndrade spelregler, social interaktion, en trygg konstellation, insta?llning till fo?ra?ndring, o?ppenhet fo?r nya ide?er, den fo?rva?ntade fo?ljden av kunskapsdelningen samt fra?nvaro av konkurrens. De a?tta faktorerna pa?verkar kunskapsdelningen i de tva? ledningsgrupperna pa? olika sa?tt som en fo?ljd av deras personalomsa?ttning, vissa positivt och andra negativt. Av medlemmarna i ledningsgrupperna ansa?gs kunskap vara underordnat personliga egenskaper, vilka a?ven a?r sva?ra att o?verfo?ra och ersa?tta. Studien visade att en ho?g personalomsa?ttning ger ba?ttre fo?rutsa?ttningar fo?r kunskapsdelning a?n vad en la?g personalomsa?ttning go?r. 

Författare

Susanna Hassby Matilda Milton

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..