Sök:

Skapar hjälporganisationer ett objektivt förmedlat budskap i medierna av situationen i ett u-land?


I detta arbete har vi studerat tre utvalda hjälporganisationers marknadsföring på deras respektive webbplatser för att klargöra om deras budskap om situationen i ett u-land är objektivt förmedlat. Vi utförde analyser av respektive webbplats där vi fokuserade oss på bildspråk och budskap. Vi har besökt landet Ghana i västra Afrika under en två veckors volontärperiod som presenterades i form av en observation. En enkät gavs ut till två utvalda grupper som behandlade frågor om hur de upplever hjälporganisationernas budskap och även enkla statistiska frågor om vårt undersökningsland Ghana. Vi hade som mål att komma fram till en produktidé som kunde grunda sig på resultatet av undersökningen. I vår slutsats knyter vi ihop säcken med att budskapet inte nödvändigtvis alltid är objektivt förmedlat eftersom de är kommersiella företag som måste locka till sig bidragsgivare på något sätt. Vi har därför alla en roll att spela i detta spel och måste vara insatta för att kunna ta del av den objektiva sanningen vi strävar efter.

Författare

Fredrik Hitonen Maria Sand

Lärosäte och institution

Luleå/Musik och medier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..