Sök:

Sjukgymnasters upplevelser av metoden Mindfulness och dess nytta inom sjukgymnastik

en kvalitativ studie


Mindfulness betyder mentalt närvarande och är en form av mental träning som syftar till att medvetandegöra tankar och känslor utan att värdera dessa. Metoden används främst inom sjukvården i USA, Canada och Europa på individer drabbade av stress, ångest, smärta, depression och cancer. Det har visat sig att genom utövande av metoden har acceptansen och hanteringen av sjukdomar och besvär underlättats. Syfte: Beskriva sjukgymnasters upplevelser av metoden Mindfulness och dess nytta inom sjukgymnastik. Metod: Studien grundar sig på fem intervjuer med sjukgymnaster inom primärvården som genomgått kurs i metoden Mindfulness. Materialet har bearbetats utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Burnad. Resultat: Materialet resulterade i fyra kategorier: en metod som ökar medvetenheten, kan vara ett budskap för alla, metoden kräver tid och energi, metoden i förhållande till andra. Konklusion: Resultatet visade att sjukgymnasterna upplevt både personliga och arbetsrelaterade vinster och de ansåg att innehållet i Mindfulness är värdefullt för alla i samhället. Den uppfattades kräva mycket tid och engagemang av den som utövar metoden. Sjukgymnasterna kunde se att professionen redan har väletablerade metoder som liknar Mindfulness syfte och innehåll. Det är tänkbart att metoden kan fungera som ett komplement till annan behandling.

Författare

Matilda Strömbäck Sandra Eriksson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..