Sök:

Sjukgymnasters möte med och erfarenheter av att behandla patienter i vuxen ålder med diagnosen fetma


Syftet med studien var att beskriva sjukgymnasters möte med och erfarenheter av att behandla patienter i vuxen ålder med diagnosen fetma. Studien genomfördes genom intervjuer av åtta sjukgymnaster i Norrbottens län. Intervjutexterna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier. Sjukgymnasternas erfarenheter av möten med patienter som har fetma, sjukgymnasters erfarenheter av samverkan med andra yrkesgrupper och sjukgymnasters erfarenheter av behandling av patienter med fetma. Resultatet visade att det var sällan som sjukgymnasterna fick en remiss med diagnosen fetma men att de trots det hade erfarenhet av att möta patienter med fetma i samband med att patienterna sökte sjukgymnast för besvär i rörelse och stödjeorganen. Samverkan beskrevs också som viktigt i arbetet med patienter som har fetma men att det inte alltid fungerade såsom sjukgymnasterna önskade. Behandlingsmetoderna och nivåer på behandlingen som sjukgymnasterna använde varierade men ett helhetsperspektiv präglade behandlingen. Tiden ansågs också som betydelsefull för att åstadkomma ett gott behandlingsresultat eftersom sjukgymnasterna i studien beskrev att deras erfarenheter var att livsstilsförändringar tar tid. Slutsatsen är att sjukgymnaster sällan får remisser med diagnosen fetma men att de trots detta har erfarenhet av att behandla patienter med fetma. Sjukgymnasterna bör verka i team tillsammans med andra professioner samt komplettera sin kompetens inom området beteendeterapi.

Författare

Sari-Anne Wiklund Axelsson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.