Sök:

Rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna transportmedel.


I dagens samhälle krävs det ofta att resa för att kunna utföra olika aktiviteter. Då är det viktigt att möjligheten att resa är lika för alla medborgare i samhället. Regeringen har som mål i den nationella handlingsplanen att till 2010 göra Sverige tillgängligt för alla medborgare. Syftet med studien var att beskriva rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna transportmedel. Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor som var rullstolsburna och bosatta i Norrbotten. En kvalitativ ansats valdes med en öppen frågeställning. Intervjuerna analyserades enligt Burnards innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier: ?Tillgängligt, men inte användbart?, Resa, en meningsfull aktivitet? och ?Inte utan planering och assistans. Resultatet visade att resa var en meningsfull aktivitet, men att allmänna transportmedel var av olika anledningar inte alltid tillgängliga eller användbara. För att möjligheten att resa skulle finnas krävdes oftast både planering och assistans.

Författare

Louise Lundqvist

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..