Sök:

Sökresultat:

751 Uppsatser om Funktionshinder - Sida 1 av 51

Sex och sexualitet, en mänsklig rättighet? En kvalitativ studie om funktionshinder och sexualitet.

Denna studie syfte var att undersöka hur synen på Funktionshinder och sexualitet ger uttryck i Sverige bland personer som arbetar med individer med Funktionshinder samt hos individer med Funktionshinder. För att ta reda på dessa synsätt har en diskursanalys använts som både ett metodologiskt angreppssätt samt ett analytiskt redskap. Studiens empiriska material består av tre stycken semistrukturerade intervjuer med fyra personer som arbetar direkt med individer med Funktionshinder samt med personer som arbetar med frågor som rör ämnet Funktionshinder och sexualitet. Empirin i studien består även av internetobservationer på internetforumet Funktionshinder.se..

THE TREATMENT OF PEOPLE WITH PSYCHIC FUNCTIONAL DISORDER

Min studie handlar om bemötande av psykiskt Funktionshinder. Syftet med min uppsats är att beskriva och belysa hur bemötandet av människor med psykiska Funktionshinder/funktionsnedsättningar kan gestalta sig. Genom min undersökning hoppas jag kunna bidra med kunskap om situationen för människor med psykiska Funktionshinder i syfte att öka förståelsen i bemötandet av personer med psykiska Funktionshinder. I min studie använde jag mig av kvalitativ metod för jag ansåg att det var bäst för min uppsats. Jag intervjuade tre personer, två personer som arbetar på ett boende för psykiskt Funktionshinder.

Arbetsgivares attityd mot personer med funktionshinder? ? En kvalitativ undersökning av arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionshinder som anställda och praktikanter?

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns skillnader i attityder hos de arbetsgivare som har anställt personer med Funktionshinder, jämfört med de arbetsgivare som tog emot personer med Funktionshinder som praktikanter, i grupperna över sex månader och under sex månader, samt om arbetsgivarens attityd har påverkat längden på praktiken? Metoden var kvalitativa intervjuer med sex arbetsgivare som varit i kontakt med Misas dagliga verksamhet. Resultatet visade framförallt att störst skillnad i attityd, mellan intervjupersonerna som anställt personer med Funktionshinder och dem som tog emot praktikanter med Funktionshinder. Arbetsgivare som anställde personer med Funktionshinder hade mer tillit och förtroende för personen och ansåg att personer med Funktionshinder kunde uppfylla deras krav, samt att lönebidrag var största anledningen att anställa personer med Funktionshinder. Arbetsgivarna som tog emot praktikanter med Funktionshinder trodde däremot inte att personer med Funktionshinder kunde uppfylla arbetskraven samt fungera väl utifrån alla faktorer som är viktiga på arbetsplatsen.

Arbetsgivares attityd mot personer med funktionshinder? ? En kvalitativ undersökning av arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionshinder som anställda och praktikanter?

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns skillnader i attityder hos de arbetsgivare som har anställt personer med Funktionshinder, jämfört med de arbetsgivare som tog emot personer med Funktionshinder som praktikanter, i grupperna över sex månader och under sex månader, samt om arbetsgivarens attityd har påverkat längden på praktiken? Metoden var kvalitativa intervjuer med sex arbetsgivare som varit i kontakt med Misas dagliga verksamhet. Resultatet visade framförallt att störst skillnad i attityd, mellan intervjupersonerna som anställt personer med Funktionshinder och dem som tog emot praktikanter med Funktionshinder. Arbetsgivare som anställde personer med Funktionshinder hade mer tillit och förtroende för personen och ansåg att personer med Funktionshinder kunde uppfylla deras krav, samt att lönebidrag var största anledningen att anställa personer med Funktionshinder. Arbetsgivarna som tog emot praktikanter med Funktionshinder trodde däremot inte att personer med Funktionshinder kunde uppfylla arbetskraven samt fungera väl utifrån alla faktorer som är viktiga på arbetsplatsen.

Fotboll för funktionshindrade. En studie om grupprocesser i ett fotbollslag bestående av personer med funktionshinder

En beskrivning och analys av grupprocesserna i ett lag bestående av personer med Funktionshinder..

Ut ur skuggan : om att ha ett syskon med funktionshinder som innebär beteendemässiga avvikelser

Syftet med studien var att belysa och diskutera hur syskon till personer med Funktionshinder som medför någon form av beteendeavvikelse upplevde och hanterade sin situation under uppväxten. De specifika frågeställningarna var vilka situationer syskonen utan Funktionshinder upplevde som problematiska i sin vardag och hur de hanterade dessa situationer samt vilket agerande syskonen tyckte fungerade i de svåra vardagssituationerna kontra vilket agerande de inte ansåg fungerade. Som metod intervjuades tre vuxna syskon till personer med Funktionshinder och syskonens handlingssätt, tankar och känslor åskådliggjordes. Resultatet visade att en person i de allra flesta fall tycktes bli påverkad av att ha syskon med Funktionshinder. På vilket sätt syskonet utan Funktionshinder blev påverkat skilde sig dock åt syskonen emellan.

Ut ur skuggan : om att ha  syskon med funktionshinder som innebär beteendemässiga avvikelser

Syftet med studien var att belysa och diskutera hur syskon till personer med Funktionshinder som medför någon form av beteendeavvikelse upplevde och hanterade sin situation under uppväxten. De specifika frågeställningarna var vilka situationer syskonen utan Funktionshinder upplevde som problematiska i sin vardag och hur de hanterade dessa situationer samt vilket agerande syskonen tyckte fungerade i de svåra vardagssituationerna kontra vilket agerande de inte ansåg fungerade. Som metod intervjuades tre vuxna syskon till personer med Funktionshinder och syskonens handlingssätt, tankar och känslor åskådliggjordes. Resultatet visade att en person i de allra flesta fall tycktes bli påverkad av att ha syskon med Funktionshinder. På vilket sätt syskonet utan Funktionshinder blev påverkat skilde sig dock åt syskonen emellan.

Personalchefers tankar om funktionshinder och rekrytering

Personer med Funktionshinder har svårt att få anställning. Tidigare forskning visar att arbetsgivare styrs av stereotypa uppfattningar om denna grupp. Lagen om förbud mot diskriminering av funktionshindrade är ett försök att synliggöra rättigheten att få sina meriter sakligt bedömda. Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats nå ny förståelse för området Funktionshinder och rekrytering. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med åtta personalchefer, hälften var statligt anställda och hälften privat.

Tandhygienistens pedagogiska funktion för barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder

Barn och ungdomar med kognitiva Funktionshinder löper större risk att drabbas av sämre tandhälsa än övriga (Gabre, Martinsson och Gahnberg 2001). Det är ett problem som tandhygienister måste vara medvetna om när de i sitt dagliga verk arbetar med patientundervisning. Syftet med denna studie var att beskriva tandhygienistenserfarenheter av patientundervisning för barn och ungdomar med kognitivt Funktionshinder. Metoden har bestått av kvalitativa intervjuer med fyra tandhygienister om deras erfarenheter kring patientundervisning, vilka sedan analyserats genom innehållsanalys. Resultatet visar att det krävs förmåga att utstråla trygghet och att vara adaptiv för att patientundervisningen skall ge önskat resultat.

Skoldagen fungerar-men sen då! Ett arbete om det stöd barn med neuropsykiatriska funktionshinder får på fritidshemmet The schoolhours are working - but afterwards!An essay about the support children with neuropsychiatric disabilities receive in schoolage

Syftet med följande arbete är att få en bild av hur fritidspedagoger och biträdande rektorer ser på möjligheten för barn med neuropsykiatriska Funktionshinder att få stöd under sin vistelse på fritidshem. Metod Med den kvalitativa metoden ostrukturerade intervjuer, har jag samtalat med fritidspedagoger och biträdande rektorer om vilket stöd barn med neuropsykiatriska Funktionshinder får på fritidshemmet samt vem som identifierar barn i behov av särskilt stöd. Resultat En sammanfattning av resultatet visar att rollosäkra fritidspedagoger med bristande kunskaper är ansvariga för att identifiera de barn och det stödbehov som finns. Detta behov kommuniceras till den biträdande rektorn, som inom de organisatoriska och ekonomiska ramarna, beslutar om eventuellt stöd till barnet och handledning till fritidspedagogen. Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, fritidshem, neuropsykiatriska Funktionshinder.

"Det är ett helt annorlunda liv. Det är två liv." : En fenomenologisk studie om personer med förvärvade funktionshinders livsvärld

SammanfattningFunktionshinder är något som uppstår i mötet med ett otillgängligt samhälle. Personer med funktionsnedsättningar utesluts och marginaliseras som en följd av detta. Denna studie handlar om personer med förvärvade Funktionshinder och deras erfarenheter av att möta en värld genom deras "nya kroppar". Med utgångspunkt i Maurice Merleau-Pontys teori kring kroppens fenomenologi och den levda kroppen samt med en kompletterande identitetsteori från Richard Jenkins närmar vi oss fenomenet genom kvalitativa intervjuer med personer med förvärvade Funktionshinder. Analysmetoden utgörs av Interpretative Phenomenological Analysis.

Genom personkretsens nålsöga : en rättssociologisk studie om handläggningen av bistånd enligt LSS och SoL till personer med psykiska funktionshinder

Syftet med denna c-uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare i Stockholm praktiskt tillämpar biståndslagarna i handläggningen gällande personer med psykiska Funktionshinder. Studien är genomförd i Stockholm Stads arton stadsdelar och i åtta av Stockholms nordvästkommuner med hjälp av en mixad design som består av en enkät med uppföljande frågor. Frågeställningarna är: -Vilken lagstiftning tillämpas i Stockholms Stads stadsdelar samt i Stockholms nordvästkommuner när insatser ges till personer med psykiska Funktionshinder, LSS eller SoL, och i vilken omfattning? -Hur motiverar handläggarna valet av lagstiftning då de beslutar om bistånd till personer med psykiska Funktionshinder? -Vilka kan konsekvenserna bli för personer med psykiska Funktionshinder avseende hur handläggningen genomförs, hur nordvästkommunerna och stadsdelarna organiserar sig samt samarbetar med relevanta parter?Studiens resultat bekräftar mycket av den tidigare forskningen på området. Denna c-uppsats visar att LSS används i mycket mindre utsträckning än SoL för personer med psykiska Funktionshinder.

Ett liv som andra: hur boendestödjare arbetar för att personer med psykiska funktionshinder ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i eget boende

Av socialtjänstlagen framkommer det att den som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd samt att personer med psykiska Funktionshinder ska ges möjlighet att leva som andra i egen bostad. Genom boendestödverksamheten kan den enskilde erhålla stöd i sin dagliga livsföring. Syftet med studien var att beskriva hur boendestödjarna arbetar för att personer med psykiska Funktionshinder ska kunna bo i eget boende. För att besvara syftet användes kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Av resultatet framkommer det att boendestödjarna ska ge klienterna individuellt stöd och träning i vardagliga situationer samt hitta verktyg som kan underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Att vara syskon: samhällets stöd för syskon som växer upp med
en syster eller bror med funktionshinder

Att vara syster eller bror till en person med Funktionshinder kan innebära mycket gemenskap och glädje men också en del bekymmer. De känslor och villkor syskonen lever med kan vara svåra att hantera och det kan finnas ett behov av att få stöd. Syftet med studien var att visa vilket stöd som handikapporganisationer, kommunernas handikappomsorg och landstingens habiliteringsteam erbjöd syskonen till personer med Funktionshinder. Även informanternas erfarenheter av hur syskonskapet kan påverkas av att växa upp med en syster eller bror med Funktionshinder studerades. Undersökningen var kvalitativ och genomfördes med intervjuer.

Gas eller? : En kvalitativ studie om varumärkesuppbyggande i extrema tillväxtföretag

Syftet med studien var att belysa och diskutera hur syskon till personer med Funktionshinder som medför någon form av beteendeavvikelse upplevde och hanterade sin situation under uppväxten. De specifika frågeställningarna var vilka situationer syskonen utan Funktionshinder upplevde som problematiska i sin vardag och hur de hanterade dessa situationer samt vilket agerande syskonen tyckte fungerade i de svåra vardagssituationerna kontra vilket agerande de inte ansåg fungerade. Som metod intervjuades tre vuxna syskon till personer med Funktionshinder och syskonens handlingssätt, tankar och känslor åskådliggjordes. Resultatet visade att en person i de allra flesta fall tycktes bli påverkad av att ha syskon med Funktionshinder. På vilket sätt syskonet utan Funktionshinder blev påverkat skilde sig dock åt syskonen emellan.

1 Nästa sida ->