Sök:

Röntgensjuksköterske- och sjuksköterskestudenters perspektiv på handledare och handledning under VFU

En systematisk litteraturöversikt


Handledning är en viktig arbetsuppgift som ingår i yrket som röntgensjuksköterska. En grupp som har stort behov av handledning är röntgensjuksköterskestudenter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omvandlar röntgensjuksköterskestudenter teorin till praktik med hjälp av handledare och därför är det viktigt att handledning är välfungerande för att maximera inlärningen hos röntgensjuksköterskestudenterna. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva studenters perspektiv på handledare och handledning under VFU. Tre frågeställningar formulerades utifrån syftet: finns det egenskaper hos handledare som studenter värderar högre än andra, påverkas studenters kliniska inlärning av handledarens egenskaper och finns det andra faktorer som påverkar studenters kliniska inlärning? Sexton artiklar analyserades och resultatet visade att det fanns egenskaper hos handledare som värdesätts högt och att dessa egenskaper samt andra faktorer påverkade deras inlärning. Egenskaper och yttre faktorer resulterade i sju kategorier: tillmötesgående, kommunikationsförmåga, kunskap och undervisning, tillgänglighet, självförtroende och uppmuntran till självständighet, omvårdnad, förväntningar på studenten/nå sina mål. Handledarutbildning och mer avsatt tid kan förbättra framtidens handledning för studenter under VFU.

Författare

Linda Nilsson Rie Sasaki

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..