Sök:

Sökresultat:

5566 Uppsatser om Undervisning - Sida 1 av 372

Särskolans undervisning: för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Skillnaden mellan särskolans Undervisning och den "vanliga" grundskolans Undervisning. Specialpedagogers syn på särskolans inlärningsmetoder..

Särskolans undervisning: för barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd

Skillnaden mellan särskolans Undervisning och den "vanliga" grundskolans Undervisning. Specialpedagogers syn på särskolans inlärningsmetoder..

Vad spelar lärare för roll? : En uppsats om lärares syn på elevinkludering i undervisning ur ett postmodernt perspektiv

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur elevers möjligheter att vara delaktiga i skapandet av sin Undervisning ser ut och förhoppningsvis finna underlag för hur lärare kan anpassa Undervisning till den postmoderna tid vi lever i..

Bränna matematikböckerna?

Syftet med detta examensarbete är att få en bredare och djupare kunskap om vilka möjligheter och hinder det kan finnas med att bedriva en läroboksobunden Undervisning. Vi söker även svar på hur lärarna använder sig av matematikboken och vilken hänsyn de tar till kursplanens innehåll i sin Undervisning. För att få svar på våra frågeställningar använder vi oss av en explorativ undersökning, där det används flera undersökningsmetoder. I vårt fall en postenkät och kvalitativa intervjuer. I resultatet fann vi att möjligheterna med en läroboksobunden Undervisning var många.

Musiken inifrån: fem musiklärares syn på skapande i
undervisning

Syftet med detta arbete har varit att undersöka musiklärares syn på elevens eget skapande i Undervisning. Fem musiklärare har intervjuats: en i år 4-9, en gymnasielärare, en kulturskolelärare, en folkhögskolelärare och en musikhögskolelärare. Intervjuerna har varit av typen halvstrukturerade och kvalitativa. De har utförts i informanternas hem- eller arbetsmiljö. Vi har funnit att lärarnas syn på skapande i Undervisning är förhållandevis enhetlig.

"Du får barn som älskar det ni gör" : den tematiska undervisningens konsekvenser för elevers lärande ? en kvalitativ undersökning

Denna uppsats behandlar varför några utvalda pedagoger arbetar tematiskt samt deras förhållningssätt till den tematiska Undervisningen. I uppsatsen ställer jag frågor om vad de intervjuade pedagogerna anser att en tematisk Undervisning kan ha för konsekvenser på elevers inlärning. Undersökningen omfattar även om pedagogerna tror att läsutvecklingen kan gynnas genom tematisk Undervisning. Definitionen av vad tematisk Undervisning är har hämtats ur litteratur om ämnet och utgörs av att ämnen integreras, en erfarenhetsbaserad Undervisning och att inte ha en läromedelsstyrd Undervisning.Jag använt mig av kvalitativa samtalsintervjuer som metod för min undersökning. I det huvudsakliga resultatet syns att de medverkande pedagogerna anser att tematisk Undervisning kan vara gynnsamt för elevers inlärning.

Konkret undervisning - En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar om konkret undervisning

AbstractSyftet med detta arbete har varit att undersöka pedagogers uppfattning om konkret Undervisning. Skolverkets Aktuella Analyser från 2007 visar en tydlig minskning av konkret Undervisning och härigenom påverkas elevernas motivation och studieresultat. I forskningsbakgrunden tas aktuell forskning kring ämnet upp med Dewey som grund för teorin. Undersökningen har skett genom öppna intervjuer och en fenomenografisk analys av materialet har genomförts. Analysen av utfallsrummet resulterade i tre kategorier av uppfattningar.

Individanpassad undervisning - en studie om hur lärare på högstadiet uppfattar individanpassad undervisning

Individanpassad Undervisning innebär enligt läroplanen för obligatoriska skolan Lpo94 att läraren ser till varje individs behov. Uppsatsen syftar till att ge bättre kunskap om hur individanpassad Undervisning fungerar i grundskolans senare år. Jag vill undersöka om lärarna kan använda och tillämpa sig av individanpassad Undervisning som Lpo94 strävar efter. För att få fram denna uppfattning har observationer gjorts hos fyra lärare som också intervjuats. Slutsatserna från intervjuerna har diskuterats och analyserats med hjälp av litteratur och Lpo94.

Tematisk undervisning - ur pedagogers perspektiv

Syftet med detta arbete är att lyfta fram pedagogers åsikter om tematisk Undervisning, om möjligheter och svårigheter och om de använder sig av det i sin egen pedagogiska verksamhet och i så fall hur. Genom litteraturstudier redogörs för vad tematisk Undervisning innebär samt vad de olika författarna anser om ämnet. För att få svar på vår problemprecisering har vi gjort intervjuer med pedagoger som sammanställts och redovisats. Resultaten visar att de positiva faktorerna överväger de negativa och tematisk Undervisning ses som ett omväxlande och stimulerande arbetssätt som ger både pedagoger och elever inspiration till att lära..

Elevers tidiga skrivutveckling : Förhållandet mellan undervisning och elevskrivande i skolår två

Sammandrag: Syftet med examensarbetet är att undersöka förhållandet mellan Undervisning om skrivande och elevskrivande i skolår två. Lärarens Undervisning om skrivande observeras och elevernas texter analyseras utifrån Undervisningsinnehållet.Resultatet visar att eleverna förändrar sitt sätt att disponera texter till följd av Undervisning men att de inte gör det i fråga om skiljetecken. Studien visar även betydelsen av att eleverna förstår och får förklarat viktiga begrepp och får stöttning av läraren. Dessutom bör momenten undervisas om vid rätt tidpunkt för varje enskild elev..

Integrering av matematik i tematisk undervisning

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vad lärare har för uppfattningar om att integrera matematiken i sin tematiska Undervisning. Vi har också studerat om det finns några samband mellan lärares uppfattningar om matematik och deras användning av matematik i tematisk Undervisning. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju matematiklärare som i olika utsträckning arbetar tematiskt. Lärarna arbetar i årskurs fyra och fem. Resultatet i vår undersökning visar att lärarens uppfattningar om matematik och hur matematikUndervisningen ska gå till spelar roll för i vilken utsträckning och hur de integrerar matematiken i sin tematiska Undervisning..

Lämpliga användningsområden för instrumentalundervisning på distans: En intervjustudie kring instrumentallärares uppfattningar om distansundervisning

Syftet med studien har varit att undersöka instrumentallärares erfarenheter av Undervisning på distans, och vidare deras uppfattningar av huruvida webbaserad distansUndervisning som lektionsform är lämplig som ersättning för- eller komplement till traditionell Undervisning. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra instrumentallärare som arbetar med distansUndervisning. Resultatet visar att distansUndervisning bör användas som ett komplement till traditionell Undervisning, men när traditionell Undervisning inte är möjlig kan distansUndervisning användas som ersättning..

Formativ undervisning : ett möjligt arbetssätt i specialpedagogisk verksamhet?

Syftet med vår studie var att beskriva och analysera hur en grupp specialpedagoger arbetar med formativ Undervisning. Formativ Undervisning kan enligt aktuella forskningsresultat ha positiva effekter på svagpresterande elevers lärande. Vi har observerat sex specialpedagoger i deras verksamhet. Dessa sex har också sedan intervjuats. Samtliga informanter arbetar med elever i skolåren 6-9.

Man måste lägga undervisningen på så många nivåer: en
kvalitativ studie av fyra andraspråkslärares tankar om
individualisering

Denna kvalitativa intervjustudie undersöker komplexiteten kring att bedriva en individualiserad Undervisning. Fyra andraspråkslärare intervjuas om deras uppfattningar kring en individanpassad Undervisning och om vilka fördelar och svårigheter en sådan Undervisning medför. Elevunderlaget i andraspråksUndervisning skiljer sig markant jämfört med all annan Undervisning. Denna Undervisning kännetecknas bland annat av elever med olika utbildningsbakgrund, utvecklingslägen i svenska samt olika modersmål. Studiens övergripande syfte är således att ta reda på hur en individualiserad Undervisning kan genomföras under de mycket speciella förhållanden som andraspråksUndervisning innebär.

En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

Detta examensarbete är genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att visa på möjligheterna med ny didaktik vid Undervisning i företagsekonomi på gymnasiet. Metoden som använts är studie av relevant pedagogisk och didaktisk litteratur. Resultatet är ett förslag på möjligheter med ny didaktik i ämnet Företagsekonomi med hjälp av MMORPGs funktioner. Slutsatsen är att användandet av MMORPGs vid Undervisning i ämnet Företagsekonomi skapar många värdefulla fördelar ur didaktisk synpunkt i jämförelse med dagens klassrumsdominerade didaktik..

1 Nästa sida ->