Sök:

Risk i en kommunal kontext


SammanfattningI Varbergs kommun kommer ett stort infrastrukturprojekt att genomfo?ras, vilket ga?r under namnet stadsutvecklingsprojektet. Projektet a?r under planeringsfasen och innefattar tre delprojekt. Fo?rst kommer hamnprojektet, sedan kommer tunnelprojektet och sist kommer exploatering av den nya stadsdelen. Investeringar i infrastruktur ska bidra att uppfylla de ma?l som har sta?llts upp, samtidigt som resurserna ska anva?ndas ansvarsfullt och effektiv. Investeringar kra?ver tillga?ng till kapital och investeringar a?r beslut vars konsekvenser som stra?cker sig o?ver en la?ng tid.Studiens syfte a?r analysera och beskriva vilka risker som identifieras i planeringsfasen av stadsutvecklingsprojektet i Varberg ur ett finansiellt perspektiv. Vi har a?ven fo?r avsikt att belysa hur riskerna kan hanteras i en kommunal kontext.Det ha?r en kvalitativ studie och till grund fo?r det empiriska materialet sa? har vi genomfo?rt intervjuer inom olika sektorer i Varbergs kommun. Vi har genom studiens ga?ng tilla?mpat ett kundperspektiv, da?r kunden a?r kommuninva?naren.Resultatet visar att det finns ett flertal risker i stadsutvecklingsprojektet. Det visar a?ven alternativ pa? hur man kan hantera risk i en kommunal kontext. Det framga?r a?ven olika syn pa? risk inom samma riskomra?de och da?rmed olika alternativ fo?r hanteringen av dem. Fo?r att fa? ett mer utvecklat finansiellt perspektiv sa? skedde en a?terkoppling av ett fa?tal utvalda risker med ekonomichefen pa? Varbergs kommun.Det finns olika sa?tt att hantera risk pa? i en kommunal kontext men de a?r inte alla som ka?nns tillra?ckligt konkreta eller adekvata. Anledningen till detta beror ba?de pa? den generella komplexiteten vid investeringar men a?ven pa? grund av balansen mellan nytta och ekonomiska krav. Nyttan a?r sva?r att va?rdera vilket ger utrymme fo?r ?tro?. Moneta?ra resurser bo?r dock baseras pa? mer a?n ?tro? och ett verktyg kan vara att uppra?tta kalkyler.Nyckelord:Risk, Riskhantering samt Nytta & Ma?l 

Författare

Patrik Fasth Snödahl Carl Bengtsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..