Sök:

Sökresultat:

632 Uppsatser om Event - Sida 1 av 43

Event Management

en small case studie av Event med olika karaktär föregås av en kartläggning av begreppet Event. vidare identifieras kritiska faktorer för framgång och huruvida den arbetsprocess i vilken Eventen växer fram överensstämmer på de olika Eventen. vilka likheter respektive skillnader kan identifieras..

Event Management

en small case studie av Event med olika karaktär föregås av en kartläggning av begreppet Event. vidare identifieras kritiska faktorer för framgång och huruvida den arbetsprocess i vilken Eventen växer fram överensstämmer på de olika Eventen. vilka likheter respektive skillnader kan identifieras..

Internet : som kompletterande kommunikationskanal till Event Marketing

The aim of this essay is to examine how the Internet functions as a communication channel to Event Marketing. We have investigated what makes the Internet unique as a communication channel for Events and how Internet has been used for Event marketing. We have mapped fundamental theories within marketing, media, communications and human-computer interaction, which together describe Event marketing. We have carried out case studies on two Event-marketing projects where the Internet has played a major role. The first project was XCT which is a project developed by the company Eventum AB.

Sponsor or Die - En studie om imageöverföring vid mindre events

Studies conducted on Event marketing have mainly focused on larger Events. Managerial implications, marketing techniques, and theories in the field have hence dominantly addressed Events of larger nature. Event marketing however is a growing phenomenon in the marketing mix. Brands are using Event marketing to a greater extent. Brands are increasingly using small Events as a marketing tool in order to create brand awareness and brand image; this goes for both small brands and large brands.

Musik som påverkansmedel: en fallstudie om musikens roll i
event marketing

Syftet med denna uppsats var att undersöka musikens roll och betydelse inom Event marketing. Idag är Event marketing ett vedertaget och accepterat marknadsföringsverktyg och en effektiv väg att nå konsumenter. För att föstå hur hur företag inom denna sektor använder sig av musik för att påverka människor och hur strategiska val rörande musiken utförs gjordes en fallstudie på tre olika företag inom Event marketing industrin. Studien visade att musik är en betydelsefull beståndsdel inom Event marketing för sin förmåga att påverka och skapa stämmninglägen samt att valet av genre och artist har en stor inverkan på evenemangets image och att eftertänksamhet måste ingå vid dessa val..

Imageination: En uppsats om imageöverföring inom sponsring och Event Marketing

There are two main reasons for why companies engage in sponsoring and Event Marketing; affecting the brand awareness and/or the image of the brand. Historically the main focus within the research field has been on how sponsoring and Event Marketing can create and achieve high brand awareness. More research regarding the image transfer from Event to brand has been requested and this study is to be considered as an attempt to begin filling this gap. Today we see more and more brands choosing to arrange their own Events; hoping to attain a more direct connection between the Event and the brand. This trend raises questions such as - Do brands arranging their own Events receive more image transfer from Event to brand compared to brands sponsoring the same kind of Event? - Are there any differences between an established well-known brand and a new unknown brand? - Will an Event fully owned by a brand attract more or less people than an Event arranged by someone considered to be less biased? These are some of the questions asked and answered within this thesis.

Det perfekta eventet? : En analys av New Media Meeting utifrån ett samproduktionsteoretiskt perspektiv

Med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer baserade på modellerna SWOT-analys och Perfect Event tar vi reda på hur arrangörerna bakom New Media Meeting jobbat fram ett hållbart Event..

Event Marketing som Marknadsinstrument : En fallstudie om Skanska

As the title insinuate, this essay illustrate Event Marketing as a marketing instrument, and how it can be used as a tool to facilitate brandbuilding and improve relationships. We have come to the understanding that Event Marketing is in the course of constant development. It seems like Event Marketing as a marketing tool is starting to get its well-merited position in the marketing mix throughout the world, since companies and other organisations have realized that Event Marketing is a powerful tool for differentiation. We have also seen that Event Marketing in the business world lately has come to be more important for building and maintaining relationships, as well as carrying marketing messages.In this essay we discuss Event Marketing in three sections; brand, relationships, and customer experience. Among these topics, inter alia Integrated Marketing Communications, Sensory Marketing, and Service-dominant Logic are presented.

Utvärdering av event marketing

Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har Event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en Event marketing-satsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida Event marketing är en lämplig form av marknadsföring i en given situation. En ökad förståelse för dessa Eventuella utvärderingsproblem skapar även förutsättningar för utvecklandet av utvärderingsmetoder och därmed möjlighet att besvara liknande frågeställningar. Denna uppsats undersöker vad som skiljer Event marketing från annan marknadsföring i en utvärderingssituation, vilka problem dessa skillnader kan medföra samt hur Eventuella utvärderingsproblem kan hanteras.

Med upplevelsen som medel- En studie av upplevelsen vid event marketing

Det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i teorier kring upplevelseekonomin, men upplevelsen som begrepp inom Event marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett centralt begrepp som används flitigt i litteratur rörande Event marketing utan att man egentligen går in på dess funktion. Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än så. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen vid Event marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är applicerbara inom Event marketing. Vi har i denna uppsats använt av oss av en kvalitativ studie för att skapa en ökad förståelse för upplevelsen vid Event marketing.

Sponsring eller event marketing ? vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen? : En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.

Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke.Teorier visar att företag som medverkar i ett Event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller Event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och Event marketing för att stärka sitt varumärke?Syftet med den här studien är att kartlägga nio marknadschefers medvetenhet mellan sponsring och Event marketing i samband med ett idrottsEvent. Studien är av kvalitativ art och har ett deduktivt angreppssätt för att besvara problemformuleringen om hur medvetna marknadschefer är om skillnaden mellan sponsring och Event marketing när de är associerade med ett idrottsEvent och önskar nå en förbättrad image och medvetenhet kring sitt varumärke.Resultatet av undersökningen visar att de nio intervjuade marknadscheferna är medvetna om skillnaden mellan sponsring och Event marketing. De anser även att Event marketing genererar ett starkare mervärde än vad sponsring gör.

Bokens alla sidor. Ett nytt sätt att främja ungdomars läsning genom Bok-event?

The purpose of this thesis is to investigate whether the reading promotion project called ?A book?s all sides?, together with the activities of the book-Event, can stimulate young people?s reading. The research questions are: How do the project leaders plan and organize activities for the book-Event? How do the young people respond to the activities at the book-Event? Do the young people get interested in the book which is presented at the book-Event? Which connections between Vygotskij?s theory and the activities can be found in the book-Event? The theoretical approach is based on Lev Vygotskij?s socio-cultural theory. To answer my research questions I have implemented four qualitative interviews and two interviews with the adult activity leaders and observed a book-Event in the classroom.

Event Marketing, a way to be seen, heard and connected : Six case studies of Event Marketing as a promotional tool

Problem statement: In what ways do companies work strategically with Event marketing?To answer the problem statement, the following research questions help us gain the necessary understandings:What role does Event marketing play in a company?s marketing mix?What are the deciding factors that make companies select certain Events?What objectives do companies have with Event marketing?How do companies evaluate their Event marketing?Purpose: Through analyzing multiple case studies of Event users and Event organizers, this essay attempts to gain an understanding of how companies work strategically with Event marketing as a promotional tool.Method: Primary data collection was compiled through a series of six interviews of both Event users and Event organizers. This qualitative data has contributed towards the formulation of six case studies that outline the research findings. In addition to interviews, secondary data was compiled through literature, scientific articles, and internet-based materials.Conclusion: The findings of this paper show that Event marketing is an integrated promotional tool that is used to further strengthen a company?s comprehensive marketing mix.

Ett stort evenemang - En liten stad : Synen på Vätternrundan genom fem representanter

Vätternrundan is an annual sporting Event that takes place in the Swedish town Motala since 1966. It is one of the world largest recreational bicycle rides and attracts over 20 000 participants each year. This study focuses on Event effects and how an Event can be of value within the principles of place marketing. Within this study five representatives were interviewed with semi-structured interviews.The results show that the representatives describe Vätternrundan as a positive Event which mostly generates positive effects for the city itself and for the people living and working there. The effects consist of the Events ability to create awareness of the place, the possibility to extend the tourism season and several social effects like solidarity and interaction.The result also shows that Vätternrundan is a well-known brand and because of this it can be used as an advantage in place marketing.

Got Event VS. Stockholm Globe Arena En studie om Got Event AB i nationella mediesammanhang

Titel Got Event vs. Stockholm Globe Arena, en studie om Got Event i nationella mediesammanhang.Författare Markus Danielsson, Jakob PerssonKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp. Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborg universitet.Termin Höstterminen 2008Handledare Magnus FredrikssonExaminator Ingela WadbringSidantal 37 sidor exklusive bilagaSyfte Syftet med vår studie är att undersöka hur stor uppmärksamhet Got Event och Stockholm Globe Arena får i medier på det nationella planet, och i vilka sammanhang medierna väljer att fokusera på bolagen.Metod Kvantitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar, samt en kvalitativ textanalys enligt Altheides etnografiska ECA- modell som använts för att ge en mer djupare beskrivning av en uppmärksammad händelse.Material 179 nyhetsartiklar om Got Event, samt 18 nyhetsartiklar om Stockholm Globe Arena ur tidningsdatabasen presstext.Huvudresultat Resultatet visar att Got Event har en hög publicitet i jämförelse med Stockholm Globe Arena både i nationell och regional press. Den publicitet som Got Event får på ett nationellt plan kan dock ses som väldigt svagförhållandevis till den lokala pressen i Göteborg och samma gäller för Stockholm Globe Arena.Den händelse kring bolaget som har fått störst medial uppmärksamhet på det nationella planet är negativ för Got Event då publiciteten har behandlat läktarolyckan på deras fotbollsarena Valhalla IP..

1 Nästa sida ->