Sök:

Rekryterarens användning av sociala medier


Sociala medier har blivit ett allt mer omtyckt rekryteringsverktyg bland såväl företag som arbetssökande. Eftersom det finns begränsad forskning inom området sociala medier som rekryteringsverktyg anses den aktuella studien tidsenlig. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka rekryterarens upplevelse och användning av sociala medier som arbetsverktyg samt att undersöka hur informationen om arbetssökande på sociala medier tolkas. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer som analyserades tematiskt. Sammanlagt deltog tolv personer i undersökningen. I resultatet framkom det att respondenterna betraktade användningen av sociala medier som ett kompletterande och kostnadseffektivt rekryteringsverktyg. De använde den sociala median främst för att annonsera, marknadsföra och bakgrundsgranska kandidater. Respondenterna upplevde användningen av sociala medier som positiv och bidragande till en effektivare rekryteringsprocess. Resultatet antyder att det är viktigt för rekryterare att vara aktiv i de sociala medierna för att upprätthålla sin attraktion gentemot kunder och för att finna rätt kandidater.

Författare

Marcus Näsström Nathalie Wiklund

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..