Sök:

Räddare i nöden - En kvalitativ studie om insatsen kontaktfamilj utifrån socialsekreterares perspektiv


Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur man använder insatsen kontaktfamilj samt hur och i vilken utsträckning man tar hänsyn till barnperspektivet i handläggningen. Syftet är också att få en bild av hur socialsekreterare ser på insatsen. Frågeställningarna är:? I vilka familjer använder man insatsen kontaktfamilj?? Vad tänker man att insatsen ska leda till, mål och syfte med insatsen?? Hur uppmärksammas barnen vid ansökan/utredning om kontaktfamilj?? Vilka fördelar och nackdelar ser socialsekreterarna med insatsen kontaktfamilj?Undersökningen är kvalitativ och grundar sig på sex stycken intervjuer med socialsekreterare med goda erfarenheter av insatsen kontaktfamilj. I analysavsnittet analyserar jag kring resultatet med hjälp av ett utvecklingsekologiskt perspektiv, anknytningsteorin samt ett barndomssociologiskt perspektiv. Insatsen kontaktfamilj används i familjer där det finns ett behov av avlastning och i de flesta fall är det även familjer med annan social problematik som har insatsen. Det är ofta familjer med ensamstående föräldrar som får kontaktfamiljsinsatsen. Enligt socialsekreterarna är det barnen som står i fokus vid utredning om kontaktfamilj och de hänvisar då till barnens behov av att komma till en annan miljö och vara med kapabla vuxna. Målet med insatsen är att barnet ska få stimulans och ett utökat nätverk, och syftet är att öka barnets trygghet med hjälp av stabila vuxna. Kontaktfamilj ses som en viktig och bra insats som är relativt billig. Insatsen ses som förebyggande på så sätt att den kan förhindra att problemen i familjerna blir värre och att det krävs mer omfattande insatser. Det finns dock en risk för att kontaktfamiljsinsatsen skyler över problem i familjen som skulle kunna innebära att barnet behöver familjehemsplaceras. Det finns även en risk för att den frånvarande föräldern, oftast pappan blir åsidosatt av kontaktfamiljen, därför är man noga med att först försöka få till ett umgänge.

Författare

Jenny Claeson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..