Sök:

Provutveckling i hem- och konsumentkunskap


Flera undersökningar har visat att grundskoleelevers kunskaper inte bedöms på ett likvärdigtsätt. Olika satsningar har skett från Skolverkets sida där syftet varit att öka likvärdigheten ibedömningen. En sådan satsning från Skolverket är utvecklingen av en prov- ochbedömningsbank för hem- och konsumentkunskap. Avsikten med prov- ochbedömningsbanken är att erbjuda lärare stöd för att bedöma elevers kunskap och attbedömningen ska bli mer likvärdig nationellt.Syftet med examensarbete var att ta reda på hur ett prov som utvecklats för prov- ochbedömningsbanken fungerade i praktiken. Jag fick möjlighet att följa arbetet i den fas somkallas utprövning, det vill säga när ett prov testades av elever och bedömdes av deras lärare.I min studie har jag använt observationer, intervjuer och ett frågeformulär, vilket innebär enform av triangulering.I resultatet redovisas vad som händer i klassrummet under utprövningen samt lärarnas ochelevernas synpunkter på provet. Vid observationer framkom att eleverna tyckte att provet varför omfattande. Av intervjuer med lärare framkom att elevernas svar var svåra att bedöma, attfrågorna behövde förtydligas och att kriterierna som låg till grund för bedömningen inte vartillräckligt distinkta. Elevenkäter visade att frågorna i provet upplevdes som viktiga av mångaelever eftersom de handlade om ekonomi, miljö och hälsa. En del elever ansåg att frågornaskulle vara klarare och tydligare och att de borde få tillräcklig tid för att genomföra provet.

Författare

Mireya Fiallo Hedqvist

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..