Sök:

Private Banking- Svenska bankers drivkrafter för etablering i Luxemburg


Konceptet kring kluster har fått mycket uppmärksamhet de senaste årtiondena. Dels beskrivet som ett viktigt fenomen, dels som ett bidrag till effektiva nationella ekonomier. I denna kandidatuppsats ämnar vi undersöka några viktiga drivkrafter som driver koncentrationerna av svenska bankers etablering inom kluster för Private Banking i Luxemburg. Finansklustret lever kvar trots ändrade förutsättningar och hårdare regleringar. Genom en kvalitativ studie av två svenska banker som har enheter i finanscentrum i Luxemburg, undersöker vi drivkrafter bakom etableringarna. Totalt har tre semi-strukturerade djupintervjuer ägt rum. De viktigaste identifierade drivkrafterna visade sig vara horisontella och vertikala nätverk genom personlig integration samt lägre kostnader genom rekrytering av kompetent personal och gemensamma IT-lösningar.

Författare

Martina Lindman Karin Hallberg

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..