Sök:

Personlighet och preferens för mobiltelefon respektive portabelt ljud


Tidigare studier har indikerat att extroverta personer använder mobiltelefoni mer än vad introverta personer gör (Inyang et al. 2010). En enkätstudie genomfördes för att testa sambandet mellan personlighetstyp och huruvida en frekvenspreferens gällande brukandet av mobiltelefoni eller portabelt ljud förelåg. Hundra stycken deltagare svarade på enkäten som bestod av tre delar. Fyra hypoteser var formulerade; extroverta förutspåddes vara flitigare brukare av mobiltelefon än introverta, medan introverta förutspåddes vara flitigare i brukandet av portabelt ljud. Personer med social fobi förutspåddes använda mindre mobiltelefoni, men mer portabelt ljud, än personer utan social fobi. Neurotiker förutspåddes använda portabelt ljud i större utsträckning än de brukar mobiltelefoni. En skillnad förutspåddes finnas mellan män och kvinnor gällande användande av mobiltelefoni och portabelt ljud. Resultaten visade inte på något samband mellan extraversion eller social fobi och användningsfrekvens gällande mobiltelefon, eller portabelt ljud vilket inte stöder hypotesen, däremot så fanns ett samband mellan neuroticism och användningsfrekvens vilket delvis stöder hypotesen och förövrigt indikerar resultaten att kvinnor jämfört med män föredrar mobiltelefon framför portabelt ljud i detta avseende.

Författare

Gustav Malmbring

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..