Sök:

Personer med Multipel skleros och deras upplevelser av sexualitet

En litteraturo?versikt


SAMMANFATTNING Bakgrund: Sexuell ha?lsa kan ses som en ma?nsklig ra?ttighet, trots det kommer sexualitet och sexuell ha?lsa ofta i skymundan i den allma?nna sjukva?rden. Sjuksko?terskan har en viktig roll i att uppma?rksamma och identifiera sexuell ha?lsa. Multipel skleros (MS) a?r en kronisk nervsjukdom som pa?verkar det centrala nervsystemet och personer med MS drabbas ofta av na?gon form av sexuell dysfunktion. Syfte: Syftet var att belysa hur personer med MS upplever att deras sexualitet pa?verkas av sjukdomen. Metod: Studien genomfo?rdes som en litteraturo?versikt. En textanalys genomfo?rdes med induktiv ansats pa? tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att personer med MS upplevde att sjukdomen fo?ra?ndrade deras sexualitet genom att olika dimensioner av deras liv blev pa?verkade. Kroppens fo?ra?ndringar orsakade av sjukdomen pa?verkade identiteten, relationer och kommunikationen. Det framkom en skillnad mellan ma?n och kvinnors upplevelse av hur kommunikationen fungerade. Fo?r ma?nga personer blev sexualiteten negativt pa?verkad pa? olika sa?tt medan na?gra upplevde fo?rba?ttrad sexualitet efter diagnosen. Slutsats: Sexualiteten var na?got som va?xelverkade med rollfo?ra?ndringar inom relationen som fo?ljde av sjukdomen. De var na?ra sammankopplade genom att fo?ra?ndringar i den ena sfa?ren pa?verkade den andra och vice versa. Kommunikation blev en strategi fo?r att hantera fo?ra?ndringar och ka?rleksfulla och sto?djande relationer blev en resurs fo?r personer med MS. Klinisk betydelse: Resultatet visar att sexualitet a?r viktigt fo?r ma?nniskors va?lbefinnande a?ven om man a?r drabbad av la?ngvarig sjukdom. Kunskapen kan anva?ndas i utveckling av sjuksko?terskors omva?rdnadsarbete fo?r att synliggo?ra va?rdet av sexualitet fo?r patienter med MS. 

Författare

Sara Hallén Emelie Körlinger Klar

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..