Sök:

Sökresultat:

874 Uppsatser om Sexualitet - Sida 1 av 59

"Spännande men kanske svårt" : En diskursanalys om förhållningssättet till barns sexualitet i förskola och skola

Ämnet för uppsatsen är barns Sexualitet. Undersökningen syftar till att ta reda på hur förskollärare och lärare förhåller sig till barns sexuella uttryck eftersom vuxnas bemötande påverkar utvecklingen. När barn och Sexualitet kopplas samman uppstår ofta debatt för att Sexualitet ses som något som tillhör vuxna. Sexualitet är också tätt sammankopplat med genus vilket påverkar möjligheten för flickor och pojkar att uttrycka sin Sexualitet. Metoden som valdes var samtalsintervju och tre förskollärare och tre lärare intervjuades.

"Sexualitet- det låter typ som ett lärarord" : En kvalitativ studie med niondeklassare om sexualitet

I denna studie belyses och analyseras niondeklassares föreställningar om fenomenet Sexualitet. Frågorna som behandlas är dels vilka föreställningar ungdomarna har om Sexualitet, dels vilka faktorer och förhållanden som ungdomarna själva lyfter fram som viktiga för hur dessa föreställningar har formats. I analysen belyses även eventuella skillnader och likheter mellan tjejers och killars föreställningar. Studien grundar sig på material insamlat genom intervjuer med sex könshomogena fokusgrupper. De teoretiska utgångspunkterna i studien rör Sexualitet, genus och identitetsskapande eftersom dessa anses viktiga och perspektivgivande för hela studien.De föreställningar som ungdomarna gav uttryck för när det gällde Sexualitet handlar framför allt om kärlek, sex, sexuell läggning och moraliska aspekter..

Att tala om sexualitet i stödsamtal efter våldtäkt

En kvalitativ studie har genomförts med syfte att undersöka hur man talar om Sexualitet med kvinnor i stödsamtal efter våldtäkt. Två typer av empiriskt material har använts för analys; journalhandlingar skrivna i samband med stödsamtal och intervjuutskrifter från intervjuer med kuratorer som genomför stödsamtal. I journalerna finns Sexualitet inte omnämnt. Genomgången av tidigare forskning och empiri visar att det finns en bild av att en våldtagen kvinnas Sexualitet är skadad. Det finns en osäkerhet kring att ta upp ämnet i stödsamtal.

Samtal om sex och sexualitet : En intervjustudie med samtalsterapeuter i primärvården

Studien syfte var att undersöka hur samtalsterapeuter i primärvården beskriver att de förhållersig i samtal om sex och Sexualitet i terapier med sina patienter. För att söka besvara detta syftegenomfördes kvalitativa intervjuer med fyra samtalsterapeuter i primärvården.Frågeställningarna lyder; Vad har samtalsterapeuterna i studien för inställning till samtal omsex och Sexualitet i terapier med sina patienter? När talar samtalsterapeuterna i studien medsina patienter om sex och Sexualitetet? Vad, inom området sex och Sexualitet, talarsamtalsterapeuterna i studien med sina patienter om? Hur talar samtalsterapeuterna i studienmed sina patienter om sex och Sexualitet? Resultaten av intervjuerna visar att terapeuternaofta talade om sex och Sexualitet med sina patienter. De beskrev i studien området som viktigtoch att ämnet kunde initieras både av terapeuterna eller patienterna. Sex och Sexualitet togsbland annat upp i terapier som handlar om relationsproblem, depressioner, medicinering samtsexuell identitet..

Vad är det som hindrar sjuksköterskan att diskutera sexualitet med patienten?

Tidigare forskning visar att patienten kan ha sexuella problem som kan vara fysiska och/eller psykiska, dessa kan till exempel vara smärta och obehag vid penetration, urinläckage, vaginal lubrikation, utebliven orgasm, och erektionsproblem. Samhällets syn på Sexualitet påverkar såväl patientens som sjuksköterskans syn på Sexualitet och kan ge svårigheter vid diskussion om Sexualitet. För att underlätta för sjuksköterskan vid kommunikation med patienten om Sexualitet finns det en modell (PLISSIT-modellen). Trots teoretiska hjälpmedel tycks sjuksköterskan ha svårigheter med att diskutera Sexualitet med patienten. Syftet med studien var att undersöka vad det är som hindrar sjuksköterskan att diskutera Sexualitet med patienten.

Sjuksköterskors bemötande gentemot patienters behov av sexualitet: En litteraturöversikt

Människors Sexualitet är en stor del av livet och innebär olika saker för olika människor. Sexualitet är en grund för människors känsla av hälsa och välmående och är förknippat med att känna samhörighet till andra. Vid sjukdom och behandling kan självbilden förändras och därmed även Sexualiteten. För att utöva holistisk vård krävs ett engagemang från sjuksköterskor där patienters behov av Sexualitet inkluderas i omvårdnaden. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskor bemöter patienters behov av Sexualitet.

Sex och sexualitet, en mänsklig rättighet? En kvalitativ studie om funktionshinder och sexualitet.

Denna studie syfte var att undersöka hur synen på funktionshinder och Sexualitet ger uttryck i Sverige bland personer som arbetar med individer med funktionshinder samt hos individer med funktionshinder. För att ta reda på dessa synsätt har en diskursanalys använts som både ett metodologiskt angreppssätt samt ett analytiskt redskap. Studiens empiriska material består av tre stycken semistrukturerade intervjuer med fyra personer som arbetar direkt med individer med funktionshinder samt med personer som arbetar med frågor som rör ämnet funktionshinder och Sexualitet. Empirin i studien består även av internetobservationer på internetforumet funktionshinder.se..

Att samtala om sexualitet ? en del av sjuksköterskans profession

Sexualitet är en central del av individens tillvaro, och ses som både ett behov och en drift. Flertalet sjukdomar, skador och medicinska behandlingar kan ge upphov till sexuella dysfunktioner. Sexualitet innefattas i en holistisk omvårdnad och patienter har en uttalad önskan att få information och kunskap kring Sexualitet. Trots detta brister sjuksköterskor i att undervisa, stödja och råda sina patienter i frågor som berör Sexualitet. Det ansågs därför betydelsefullt att belysa vad som främjar respektive hindrar sjuksköterskans professionella samtal kring Sexualitet.

Tonårstjejers syn på genus, sexualitet, jämställdhet och feminism

Studiens syfte har varit att undersöka tonårstjejers syn på och konstruktion av genus och Sexualitet och huruvida de anser att det finns samband mellan genus, Sexualitet, jämställdhet och feminism. Fokus har legat på sexuellt handlingsutrymmer, förhållandet mellan kärlek och sexuella handlingar, på vilket sätt utseende och klädstil kopplas till kön och Sexualitet, syn på hetero-, homo-, och biSexualitet samt tonårstjejernas grad av feministisk medvetenhet.Studien har byggts på kvalitativa samtalsintervjuer med sammanlagt sju tonårstjejer mellan 15-20 år. Studien gör en postmodernistisk feministisk ansats och utgår i sin analys ifrån Yvonne Hirdmans och Judith Butlers teoribildning om genus, kön och Sexualitet. Det blir genom studien tydligt hur de studerade tonårstjejerna förhåller sig till olika genusnormer kring hur en normal tjej bör vara, se ut och uttrycka sin Sexualitet..

Upplevelser av sexualiteten hos personer med stomi: en litteraturstudie

Sexualitet är en del av omvårdnad som ofta glöms bort. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med stomi upplever sin Sexualitet. I begreppet Sexualitet har vi inkluderat socialt liv, kroppsbild och självkänsla eftersom dessa har en inverkan på Sexualiteten. I studien analyserades åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i tre kategorier: att känna sig oattraktiv, att rädsla och oro begränsar samlivet och att behöva stöd och acceptans från partnern.

Barn och sexualitet : En intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan

Ämnet för examensarbetet är barns Sexualitet och hur förskollärare förhåller sig till detta i sin profession. Syftet med arbetet är att synliggöra och diskutera problematiken kring förskolans förhållningssätt till barns Sexualitet. Detta genom att undersöka hur enskilda förskollärare och arbetslag arbetar och diskuterar kring barns Sexualitet. Genom detta förväntas vi få en uppfattning om det förhållningsätt som råder på de två förskolorna. Metoden som valdes var kvalitativa forskningsintervjuer.

Hur sexualitet gestaltas i läroböcker i ämnet religionskunskap för gymnasieskolan - utifrån ett queerperspektiv

Efter att ha tagit del av tidigare undersökningar på hur Sexualitet gestaltas i både undervisning och läromedel inom och utanför Sverige, genomförde jag en pilotstudie på ett tidigt stadium. Pilotstudiens syfte var att studera hur Sexualitet gestaltades i en lärobok på den svenska gymnasieskolan inom ämnet religionskunskap. Pilotstudien bekräftade den tidigare forskningen på området gällande hur Sexualitet gestaltas i läromedel. Det handlade om att Sexualitet ofta beskrivs utifrån heteronormativa föreställningar.Det medförde att jag valde att utgå från queerteorins heteronormativitet i undersökningen av hur Sexualitet gestaltas i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. I den här undersökningen har jag kunnat fastslå att tre utvalda läroböcker i religionskunskap skrivna utifrån den senaste läroplanen, Gy11 (Svenska gymnasieskolans läroplan), fortfarande beskriver Sexualitet utifrån heterosexuella föreställningar.Pilotstudien och resultatet från den här undersökningen visade att läroböcker framställer Sexualitet utifrån heteronormativa föreställningar.

Kvinnors upplevelser av sexualitet vid gynekologisk cancer : En litteraturstudie

Sexualitet kan uppfattas som obekvämt och därmed undviks det ofta att prata om det inom vård och omvårdnad. Gynekologisk cancer kan ha en stark på-verkan på kvinnors Sexualitet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av Sexualitet vid gynekologisk cancer. En litteratursökning genomfördes och 15 vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Detta resulterade i sex kategorier: Oro och rädsla för samlagssmärta; förändrad kroppsuppfattning och förlust av kvinnlighet; oro och sorg över risken att vara infertil; försämrade parrelationer eller oro över framtida parrelationer; oförändrad eller stärkt relation samt lättnad över att vara besvärsfri.

Hur lärare konstruerar sexualitet i likabehandlingsdiskursen och dess konsekvenser i undervisningen

Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag i fråga om att arbeta med värderingar och motverka diskriminering i samhället. Skolan arbetar med likabehandlingsplaner som syftar till att skapa en skola där alla behandlas med respekt och på lika villkor. Likabehandlingsarbetet fokuserar mer ofta på faktorer som genus och etnicitet än Sexualitet, vilket är en aspekt som ofta förbises. Denna studie har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och syftet är att undersöka hur lärare konstruerar Sexualitet i aspekten likabehandling och hur detta påverkar deras undervisning. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer och analyserats med hjälp av perspektiv som socialkonstruktionism, queerteori och diskursanalys. Resultatet visar att lärarna skapar en Sexualitet som i första hand handlar om identitet och kärlek.

... en extra krydda i livet : Några äldres erfarenheter av sexualitet ur ett livsloppsperspektiv

Äldre och Sexualitet har både inom vården och i samhället varit ett tabubelagt område med många fördomar. Sexualitet innefattar förutom kroppslig sexuell samvaro också psykosociala aspekter som känslor, attityder och relationer. Sexuella känslor och behov finns med genom hela livet och många äldre är sexuellt aktiva långt upp i åren. Syftet med studien är att beskriva några äldres erfarenheter av Sexualitet ur ett livsloppsperspektiv. För studien valdes kvalitativ metod.

1 Nästa sida ->