Sök:

Personalredovisning - Redovisning av sjukfrånvaro i Skånes kommuner


Syftet är att beskriva vilken information angående personalens sjukfrånvaro som förekommer i kommunernas årsredovisningar samt att identifiera varför denna information redovisas eller inte redovisas. Vi har dessutom som syfte att undersöka vad den kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro kommer att få för påverkan på kommunernas redovisning. För att uppfylla vårt syfte har vi har använt oss av en kombinationsmetod av en kvantitativ dokumentstudie av Skånes samtliga kommuners årsredovisningar och personliga intervjuer av mer kvalitativ art. Resultatet av vår undersökning visar att samtliga årsredovisningar som vi har undersökt har innehållit information om sjukfrånvaro. Att personalen anses vara kommunens viktigaste resurs samt att kommunerna i allmänhet anses vara öppna med information är säkert anledningar till att denna redovisning sker. Kommunerna är också skyldiga att lämna all väsentlig information i sina årsredovisningar. Vi anser ej att den kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro kommer att påverka kommunernas redovisning i någon större utsträckning. Nyckeltalen som kommer att bli tvingande redovisas ofta redan i dagsläget. Vi tror därför att kommunernas redovisning kommer att se snarlik ut med den redovisning som sker idag, med eventuella tillägg av de kommande obligatoriska uppgifterna.

Författare

Susanne Nilsson Fredrik Paulsson Ingemar Gustafsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..