Sök:

Pedagogisk dokumentation

En kvalitativ intervjustudie med förskollärare


Denna studies syfte var att genom en kvalitativ intervjustudie öka vår förståelse för funktion och syfte med pedagogisk dokumentation i förskolan. Vi gjorde intervjuer med två förskollärare, där en arbetade på en vanlig förskoleavdelning, den andra på en resursavdelning. Vår teoretiska utgångspunkt var fenomenologi. Vår ansats var att fånga förskollärarnas livsvärld och ta del av deras erfarenheter, upplevelser och tankar kring hur pedagogisk dokumentationen fungerar på två olika förskolor med olika förutsättningar. Resultatet visar exempel på hur två olika förskoleavdelningar använder sig av pedagogisk dokumentation i den vardagliga verksamheten. Vårt resultat utifrån de kvalitativa intervjuerna gav oss utökad förståelse om vad arbetet med pedagogisk dokumentation inom förskolan innebär och vad den pedagogiska dokumentationen synliggör av verksamheten. Vi kunde framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom förskolan. En sådan hindrande aspekt var tiden, en annan aspekt var utbildning kopplat till hur organisationen möjliggör verksamheternas behov av utbildning och tid.

Författare

Mattias Johansson Jonas Grönlund

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..