Sök:

Pedagogers syn på inkludering av barn tillhörande särskolan i grundskolan.


Studiens syfte är att analysera pedagogers syn på inkluderingsarbete med elever i särskolan och grundskolan. Vi vill undersöka hur pedagogerna anser att den inkluderade elevens sociala behov och självkänsla påverkas vid inkludering. Syftet är att ta reda på hur pedagogerna ser på stigmatisering och utanförskap. För att besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar; Hur ser pedagogerna på inkludering av barn tillhörande särskolan i grundskolan? Vilka för och nackdelar anser pedagogerna kan finnas vid denna inkluderingsform? Hur resonerar pedagogerna kring samarbetet mellan de olika skolformerna och vilka kvalifikationer anser de pedagogerna behöver för ett lyckat inkluderingsarbete? Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat på att pedagogernas syn på inkludering är tämligen samstämmig, och att denna inte anmärkningsvärt skiljer sig åt. Samtliga pedagoger kan se fördelar med inkludering, och fyra av sex nämner nackdelar. I de fall åsikterna är olika kan bero på pedagogens aktuella arbetssituation, det vill säga, om och i så fall på vilket sätt, skolan arbetar med inkludering i nuläget. Samtidigt tvekar en del respondenter om en fullständig inkludering verkligen är genomförbar. Pedagogerna menar att hela samhället först måste ändra attityd till det som är annorlunda, och därmed följer en minskad risk för stigmatisering och utanförskap.

Författare

Christel Gimbe Alena Pisaryk

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..