Sök:

Patientupplevelser av informationsbehovet i samband med en magnetresonanstomografisk-mammografi

En intervjustudie


Magnetresonanstomografiska underso?kningar av bro?sten (MRT-mammografi) har utfo?rts i o?ver tva? decennier. Underso?kningen go?rs vid mammografiskt oklara fynd, planering info?r kirurgi samt vid kontroll na?r det finns o?kad risk fo?r bro?stcancer. Informationen info?r en mag- netresonanstomografisk underso?kning a?r avgo?rande da? information anga?ende underso?knings- procedurer o?kar patientmedverkandet vilket kan gynna bildkvalite?n info?r diagnostik. Syftet med studien var att underso?ka patientupplevelser av informationsbehovet i samband med en MRT-mammografisk underso?kning. Urvalet fo?r studien bestod av 6 patienter som genomgick en MRT-mammografi under ma?naderna februari till april 2015. Studien har en kvalitativ an- sats da?r enskilda telefonintervjuer gjorts. Insamlad data har analyserats med inneha?llsanalys som resulterat i 4 kategorier: Informationsmetod, Kunskap och tidigare erfarenheter, Ro?nt- gensjuksko?terskans interaktion med patienter och O?nskat informationsinneha?ll. Informationen i samband med underso?kningen anses vara tillra?cklig och bra enligt de flesta informanterna. Brister belyses dock i den nuvarande informationen och fo?rba?ttringsutrymmen sa? som inform- ation pa? andra spra?k, va?gbeskrivning samt information om underso?kningsproceduren har an- givits. En viktig kategori som synliggjorts under studiens ga?ng a?r Ro?ntgensjuksko?terskans interaktion med patienter. Ro?ntgensjuksko?terskans information a?r ett komplement till inform- ationen som givits i samband med en MRT-mammografi och har en betydande roll i mo?tet med patienter. 

Författare

Ida André Issis Suez

Lärosäte och institution

Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..