Sök:

Patienttillfredställelse och ökad vårdkvalitet - relationen mellan sjuksköterska och patient


Hälso- och sjukvården är idag under stor förändring, driven av kraven på en mer gynnsam ekonomi och en högre effektivitet, där personalen samtidigt ska kunna bemöta förväntningar från en alltmer upplyst patient. När man lyfter fram kvalitetsfrågor kan vårdens brister och fördelar upptäckas vilket kan leda till förbättringar och förändringar. Syftet med arbetet var att belysa problemområdet patienttillfredsställelse utifrån ett patientperspektiv. Genom att se vad som anses viktigt för patienten i en interpersonlig relation mellan sjuksköterska och patient kan blivande sjuksköterskor öka sin medvetenhet för problemområdet och utföra sitt arbete med en större professionalitet. En ökad patienttillfredsställelse kan leda till en ökad kvalitet på hälso- och sjukvården. Att uppnå patienttillfredsställelse och därmed öka kvaliteten borde därför vara ett befogat syfte och mål för all vårdpersonal. Metoden är ett litteraturstudie där Peplaus interaktionsteori har varit modell för den teoretiska referensramen. Elva vetenskapliga artiklar användes och analyserades efter Burnards metod. Fem teman framkom som användes för att förklara problemområdet. Resultatet visade att patienttillfredsställelse är ett område som innefattar många delar, de viktigaste för patienter var att ta sig tid, lyssna och vara närvarande. Slutsats, den goda interpersonliga relationen genererar i en ökad patienttillfredsställelse som vidare leder till en ökad vårdkvalitet.

Författare

Malin Kolb Henrik Stenström

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Hälsa (HAL)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..