Sök:

Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast


Kravet på läkarremiss har funnits i Sverige i hundra år trots att dess behov under åren ifrågasatts. I takt med att man velat öka tillgängligheten till både läkare och sjukgymnaster avskaffades remisstvånget i alla Sveriges landsting och regioner fullständigt 1 juli 2009. I Nederländerna och Storbritannien har man provat på remissfriheten och fått positiva gensvar från både allmänheten och från allmänpraktiserande läkare samt sjukgymnaster. En studie av patienterna i Norrbottens egen upplevelse om remissfriheten visade resultatet att majoriteten (99 procent) av patienterna var mycket eller ganska nöjda med remissfriheten. Syfte: Syftet med studien var att beskriva remissfrihet till sjukgymnast ur ett patientperspektiv. Metod: Data samlades in genom en egenkonstruerad enkät som bestod av 11 frågor. Femtio enkäter delades ut till tre privata verksamheter. Resultat: Totalt svarade 25 personer (50 %), 4 män och 21 kvinnor. Alla var nöjda med undersökningen och behandlingen de fick av sjukgymnasten och av dessa var 84 % mycket nöjda. Snabb hjälp och bättre vård hos sjukgymnast än hos läkare ansågs vara det mest positiva respondenterna upplevde efter att besökt sjukgymnast utan remiss. Drygt hälften av respondenterna hade tidigare aldrig besökt sjukgymnast utan remiss och alla dessa var nöjda med väntetiden. Konklusion: Alla var nöjda med undersökningen och behandlingen de fick och 92 % skulle rekommendera andra att besöka sjukgymnast utan läkarremiss.

Författare

Linnea Löfstedt

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..