Sök:

Organisationsklimatet på avdelning Teknik och gator i Piteå kommun


Tidigare forskning har visat att en god organisationskultur bland annat ger arbetstillfredsställelse, rollklarhet och effektivitet. Organisationsklimat är medarbetarnas sammantagna perceptioner av organisationen och kan ses som en ytlig, mer tillfällig och lättare mätbar aspekt av kulturen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka och mäta organisationsklimatet vid Piteå kommuns avdelning Teknik och gator (TG). Utifrån tio klimatdimensioner mättes organisationsklimatet i en enkätundersökning i vilken 88 procent av avdelningens medarbetare deltog. Resultatet visar en hög nivå på samtliga dimensioner, vilket indikerar ett kreativt och innovativt klimat. Högst värden erhölls i dimensionerna tillit/öppenhet och lekfullhet/humor. TG är en relativt ny organisation som i dagsläget är under utveckling. Den har också nyligen genomgått stora förändringar med konsekvenser för det dagliga arbetet. För en framgångsrik utveckling, utan risk för stagnation, bör organisationen se till att samtliga medarbetare är delaktiga i debatter och diskussioner som rör avdelningens utveckling och framtid. Vidare bör medarbetarna få mer tid till att utveckla nya idéer och interna konflikter och missnöjen bör tas om hand snarast. Avdelningen skulle även högst sannolikt gynnas av att vara mer nytänkande och att våga prova nya idéer och metoder.

Författare

Ellen Wikström

Lärosäte och institution

LulEå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..