Sök:

Operationssjuksköterskors upplevelser av risker med att utsättas för blodburen smitta


Syftet med detta arbete var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av risken med att utsättas för blodburen smitta. Sju intervjuer ggenomfördes med operationssjuksköterskor vid två sjukhus. De analyserades medelst manifest kvalitativ innehållsanalys med ett kodningssystem baserat på ett induktivt arbetssätt. Analysen resulterade i fem kategorier: Att vara professionell, att förbereda sig mentalt, att för- och efterarbete är tidskrävande, att känna rädsla samt att det är svårt att följa rutiner. Resultatet visade att operationssjuksköterskors professionella förhållningssätt inte ändrades då patienterna bar på blodburen smitta. Det var viktigt för operationssjuksköterskor att förbereda sig mentalt innan operation samt att arbete före och efter operation upplevdes som tidskrävande. Operationssjuksköterskor var dåliga på att använda munskydd med visir - i övrigt följdes däremot gällande föreskrifter om klädsel. Vidare kände operationssjuksköterskor rädsla att bli skadade av stickande eller skärande instrument. Vid ett sjukhus använde operationssjuksköterskorna "no-touch" teknik, som innebar att stickande eller skärande instrument överräcktes i en rondskål. I vissa fall valde sjuksköterskorna att inte rapportera eller att underrapportera att de stuckit eller skurit sig. Inte heller rapporterades stänk på hel hud på föreskrivet sätt. Resultatet visar på behov om ökad kunskap om stick och skärskador, betydelsen av ansiktsskydd samt om "no-touch" teknik.

Författare

Pia Lindgren Berith Rosendahl

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..