Sök:

Operationssjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress


Bakgrund: Sjukvården är en miljö med förekomst av arbetsrelaterad stress. På en operationsavdelning är arbetet mycket intensivt och det bedrivs högspecialiserad vård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. Metod: En empirisk kvalitativ studie genomfördes. Fyra strategiskt utvalda operationssjuksköterskor från två olika operationsavdelningar vid ett stort universitetssjukhus i Mellansverige deltog i studien. Ljudinspelade intervjuer genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. En manifest innehållsanalys utfördes. Resultat: Tre huvudkategorier påträffades; färdigheter, arbetsmiljö och operationsplanering. Operationssjuksköterskorna beskrev att avsaknad av erfarenhet och kontroll var bidragande faktorer för upplevd arbetsrelaterad stress. Dålig kommunikation mellan kollegor och en operationsplanering som inte överensstämde med de resurser som fanns tillgängliga var också bidragande faktorer till uppkomst av arbetsrelaterad stress. Slutsatser: Resultatet visar att arbetsrelaterad stress är ett existerande problem inom operationssjukvården och bör utforskas vidare för att förbättra operationssjuksköterskornas arbetsvillkor och miljö.

Författare

Maria Norman Rita Thunvall

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..