Sök:

Sökresultat:

3049 Uppsatser om Kontroll - Sida 1 av 204

Luftoperativ kontroll i Koreakriget : En undersökning av Koreakriget mot en luftmaktsteoretisk bakgrund

Luftoperativ Kontroll är något som förespråkas av de allra flesta om inte alla luftmaktsteoretiker genom tiderna. Luftoperativ Kontroll delas in i fördelaktigt luftläge, luftöverlägsenhet samt luftherravälde. Luftöverlägsenhet är den grad av luftoperativ Kontroll som förespråkas mest frekvent av luftmaktsteoretiker. De menar att luftöverlägsenhet är nyckeln till att vinna ett krig. John A.

Kontroll inom och utanför arbetslivet : En studie om hur individer uppfattar kontroll inom respektive utanför arbetslivet

Överallt i samhället finns det funktioner som verkar för att styra individer i olika riktningar och mycket av det vi gör under en vanlig dag kan följas upp och Kontrolleras. I denna studie kartläggs likheter och skillnader i individers uppfattning om Kontroll inom respektive utanför arbetslivet i syfte att bidra till teorier om Kontroll. En studie har genomförts inom en organisation där individer intervjuats om hur de uppfattar Kontroll på sin arbetsplats och om hur de uppfattar Kontroll utanför arbetslivet. Det finns forskare som menar att medverkan, kommunikation, berättigande samt gynnsamhet är faktorer som påverkar hur individer uppfattar Kontroll inom arbetslivet. Forskare som istället fokuserat på Kontrollfunktioner utanför arbetslivet menar att det som påverkar hur individer uppfattar dem är medverkan, berättigande och gynnsamhet.

Anspänning och förutsättningar för inlärning bland studenter: Betydelsen av krav och kontroll i studiesituationen

Höga krav i kombination med låg Kontroll har inom arbetslivsforskningen visat sig kunna leda till psykologisk anspänning. I kombination med hög Kontroll kan höga krav istället leda till att individens inlärning ökar (Karasek, 1979). Studien syftade till att, med Karaseks krav- och Kontrollmodell (1979) som grund, undersöka om graden av krav och Kontroll har något samband med anspänning och förutsättningar för inlärning bland studenter. En enkätundersökning genomfördes där deltagarna självskattade upplevelsen av krav och Kontroll i studiesituationen, anspänning, self-efficacy samt motivationsmönster. Resultatet visade att höga krav i kombination med låg Kontroll är relaterade till psykologisk anspänning.

Ägarskap och kontroll i ett Joint Venture : En metaanalys av ägarskapets och kontrollens betydelse för utfallet av ett Joint Venture-samarbete

 Den här studien integrerar tidigare litteratur om Internationella Joint Ventures (IJV) som belyst variablerna ägarskap/Kontroll, trust och performance och undersöker deras samexisterande betydelse för ett bra presterande IJV. Uppsatsen är utformad som en metaanalys som kombinerar kvalitativa och kvantitativa studier och ämnar se huruvida ägarskap/Kontroll har betydelse för ett IJVs performance. Detta genom att studera dess indirekta påverkan genom variabeln trust. Resultatet av studien visar att ägarskap/Kontroll och trust influerar varandra i ett IJV samt att trust påverkar ett IJVs performance. Slutsatsen blir därmed att ägarskap/Kontroll får en indirekt betydande roll för ett IJVs performance..

Intern kontroll - En jämförande studie av hur företag med varierande storlek och ägarstruktur arbetar med intern kontroll

Vårt examensarbete beskriver och analyserar hur den interna Kontrollen är utformad i några utvalda företag samt hur användandet av intern Kontroll skiljer sig åt företagen emellan. I studien jämförs företag med varierande storlek och ägarstruktur som styrs av olika regleringar. Uppsatsen har sin utgångspunkt i COSO:s ramverk där vi utifrån ramverket diskuterar företagens Kontrollmiljö, riskbedömning, Kontrollaktiviteter, kommunikation och uppföljning. Vi har vidare diskuterat andra relevanta teorier och normgivare. Exempelvis innebörden av internrevision, intern Kontroll och corporate governance samt de lagar och regler som styr företags interna Kontroll..

Kontroll i ett franchisesystem : En fallstudie om kontroll av affärskonceptet

Vi har genom vår studie identifierat ett Kontrollmönster där ett antal faktorer är avgörande för vilka Kontrollmekanismer som används. Dessa Kontrollmekanismer använder franchisegivaren som hjälpmedel för att Kontrollera att franchisetagaren jobbar i enlighet med det befintliga affärskonceptet. Vi kan se att Kontrollmekanismerna används olika beroende på i vilket stadium samarbetet parterna befinner sig i..

Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenKontrollen. De har utvecklat krav-Kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och Kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och självskattningsskalor som mätte krav och Kontroll. Även känslan av sammanhang mättes med 13 frågor (Antonovsky, 1993).

Fysisk bestraffning och psykologisk kontroll som riskfaktorer för depressiva symptom hos ungdomar

Fysisk bestraffning och psykologisk Kontroll som utförs av föräldrar är exempel på problematiska föräldrabeteenden som kan orsaka depressiva symptom hos ungdomar. Studiens syfte är att undersöka om det finns skillnader i depressiva symptom mellan ungdomar som har utsatts för fysisk bestraffning och ungdomar som har utsatts för psykologisk Kontroll över tid. Studien använder sig utav sekundärdata från ett forskningsprojekt, bestående av enkätsvar som har samlats in från ungdomar mellan 13-15 år i en mellanstor svensk stad. Studien visade inga skillnader i depressiva symptom hos ungdomarna när symptomen av fysisk bestraffning och psykologisk Kontroll jämfördes över tid. Dock var sambanden mellan fysisk bestraffning och depressiva symptom svagare än mellan psykologisk Kontroll och depressiva symptom..

INTERN KONTROLL OCH KVALITETSSÄKRING HOS ERNST & YOUNG

Människor har alltid och kommer alltid att Kontrollera varandra. En del av byggandet av god intern Kontroll i företag har inneburit ökad reglering i form av ramverk och lagar i många länder, vilket har medfört högre krav på företags interna Kontroll jämfört med tidigare. Ett ramverk som fått stor spridning och internationellt erkännande är COSO-ramverket Internal control ? Integrated Framework. Under de senaste decennierna har det växt fram ett behov hos revisionsföretag att internt utforma funktioner som kvalitetssäkrar de tjänster de säljer.

Ungdomars hälsa, livskvalitet, socioekonomiska status och upplevelse av kontroll i vardagen

Syftet med den här studien var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos elever på högstadiet samt hur denna förhåller sig till elevernas socioekonomiska status och upplevelse av Kontroll. 154 elever från fyra olika kommunala skolor i Sverige besvarade ett formulär gällande deras hälsa, livskvalitet och känsla av Kontroll. Eleverna delades in i olika grupper, hög/låg-SES, beroende på medelinkomsten i deras kommun. Resultatet visar på en signifikant skillnad i elevernas HRQoL. Högre grad av Kontroll visades vara förknippat med bättre hälsa.

Välmående individer har kontroll

Forskning har indikerat att individer med högt välbefinnande är bättre på att bemöta stress. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka faktorer som skiljer individer med högt välbefinnande från dem med lågt välbefinnande, samt om deltagarna med högt välbefinnande har en bättre förmåga att hantera stress samt balansera krav och Kontroll. 184 personer, varav de flesta kvinnor, har fått fylla i Ryff Psychological Well-being scale, Perceived Stress Scale och Job Content Questionnaire för att mäta välbefinnande, upplevd stressnivå och balansen mellan krav och Kontroll. Två grupper skapades, en med lågt (n=20) och en med högt välbefinnande (n=20). Det framkom att gruppen med lågt välbefinnande ansåg sig ha signifikant lägre Kontroll än gruppen med högt välbefinnande (p=.015).

Koden versus SOX : En analys avseende intern kontroll i svenska börsbolag

Syftet med vår uppsats är först att ur revisorns perspektiv göra en jämförelse mellan svensk kod för bolagsstyrning och Sarbanes-Oxley Act avseende intern Kontroll i svenska börsbolag. Därefter görs en analys av vilken utveckling som kan förväntas avseende svensk intern Kontroll och svensk kod för bolagsstyrning..

KRIMINALVÅRDARENS UPPLEVELSE AV KRAV, KONTROLL OCH SOCIALT STÖD I EN PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Syftet med uppsatsen var att undersöka kriminalvårdspersonalens psykosociala arbetsmiljö utifrån faktorerna krav, Kontroll och socialt stöd. Vidare undersöktes chefernas uppfattning om hur personalen upplever den psykosociala arbetsmiljön utifrån faktorerna krav, Kontroll och socialt stöd.Metoden i uppsatsen var en kvalitativ intervju som genomfördes med totalt 15 deltagare varav 10 var kriminalvårdspersonal och 5 var chefer på en sluten anstalt.Resultatet i undersökningen delas in i ett tema, psykosocial arbetsmiljö med fyra kategorier: krav, Kontroll, socialt stöd arbetskamrater och socialt stöd chef.Resultaten visade att kriminalvårdspersonalen upplevde höga krav, låg Kontroll, bra socialt stöd från arbetskamrater och ett lågt socialt stöd från chef. Vidare visade resultatet från cheferna att de upplevde att personalen hade höga krav, låg Kontroll, bra socialt stöd från arbetskamrater och ett bra socialt stöd från chef.Avslutningsvis framkom att personalens psykosociala arbetsmiljö kan påverkas negativt om det finns en diskrepans mellan personal och chefers upplevelse om personalens psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, Kontroll och socialt stöd. Resultatet diskuterades utifrån tidigare forskning och teoretiska referensramar..

Får vi be om största, möjliga, transparens : En kvantitativ innehållsanalys av styrelsernas rapporter om intern kontroll

Våren 2006 lämnade för första gången svenska bolag rapporter om intern Kontroll avseende den finansiella rapporteringen och bolagsstyrningsrapporter enligt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Rapporterna lämnas för att förbättra transparensen i bolagen och därmed aktieägarnas insyn.Studien som presenteras i denna uppsats söker svar på frågan vilken information styrelsernas rapporter om intern Kontroll ger aktieägarna. Syftet är att beskriva vilken information styrelsernas rapporter ger, samt vidare att kartlägga förhållandet mellan rapporterna och den rådande normen på området, COSO:s ramverk för intern Kontroll.Genom en kvantitativ innehållsanalys beskriver uppsatsen innehållet i de fristående rapporter om intern Kontroll som avgivits för år 2005. Analys görs också av förhållandet mellan COSO:s ramverk och resultatet av innehållsanalysen.Uppsatsens resultat är främst av beskrivande art, men några sammantagna slutsatser dras utifrån analysen. Det konstateras att COSO-modellen har mycket stor genomslagskraft i rapporteringenom intern Kontroll och att rapporterna innehåller relativt mycket substans i förhållande till ramverket.

Paradoxen mellan kontroll och relation i ett franchisesystem

Kontroll och relation är två vanligt förekommande ämnen som ofta diskuteras och behandlas inom franchisinglitteraturen. Tidigare teori visar att Kontroll och övervakning av franchisetagare är den mest centrala aspekt för att lyckas bedriva en franchiseorganisation. Samtidigt finns det teori och studier som tyder på att den personliga relationen mellan franchisegivare och franchisetagare är avgörande för om franchiseorganisationen kommer att lyckas eller inte. Då både Kontroll och relation två är viktiga faktorer för att en franchiseorganisation ska kunna fungera ställer vi oss frågan vad som händer om den ena faktorn bedrivs för mycket, kommer den andra faktorn då bli lidande? Vi menar att det existerar en paradox mellan Kontroll och relation där exempelvis en bra relation mellan parterna i sin tur innebär en reducerad Kontroll.

1 Nästa sida ->