Sök:

Offentliig upphandling av måltidstransporter

En fallstudie på Lerums kommun


Titel: Offentlig upphandling av ma?ltidstransporter- en fallstudie pa? Lerums kommunBakgrund: Lagen om offentlig upphandling, LOU, bero?r alla kommuner och statliga myndigheter. Lagen reglerar hur en upphandling ska ga? till; processen och vad kommunerna fa?r go?ra, vad de ma?ste go?ra och vad de inte fa?r go?ra. Lerums kommun omfattas av LOU och vid en kommande upphandling av en transporttja?nst fo?r ma?ltidsleveranser vill kommunen fo?rfatta ett fo?rfra?gningsunderlag som ga?r i linje med kommunens miljo?vision, utan att bryta mot reglerna som LOU innefattar. Miljo?visionen inneba?r att vara Sveriges ledande miljo?kommun 2025 och fo?r att kunna uppna? ma?let a?r det viktigt att alla parter i kommunen hja?lps a?t och bidrar pa? sitt sa?tt.Syfte: Syftet med denna uppsats a?r att ta fram fo?rslag pa? hur en offentlig verksamhet kan integrera sin miljo?vision i fo?rfra?gningsunderlaget fo?r upphandling utav en viss transporttja?nst.Metod: Forskningsdesignen fo?r studien a?r en fallstudie med en kvalitativ forskningsmetod. Personal pa? serviceenheten pa? Lerums kommun har intervjuats i ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer fo?r att samla in data. Urvalet har gjorts genom sno?bollsurval med en fo?rsta kontakt med servicechefen pa? kommunen.Slutsats: Lerums kommun bo?r la?ta anbudsgivarna go?ra ruttplaneringen. De bo?r info?ra kontraktsvillkor anga?ende fossilfria drivmedel samt specificera ett krav pa? decibelniva? ga?llande buller. Fo?r att fo?renkla uppfo?ljning av kraven som sta?lls i fo?rfra?gningsunderlaget kan kommunen anva?nda sig av prestationsma?tt som exempelvis ledtid och leveransprecision. Det bo?r i kommande fo?rfra?gningsunderlag tydliggo?ras vilka kostnadseffekter som bortfall och tillkomst av stopp inneba?r. Det bo?r a?ven specificeras vilka uppsa?gningstider och fo?rvarningstider som skall ga?lla fo?r detta. Slutligen bo?r kommunen anva?nda kvalitetsva?rderingmodellen fo?r utva?rderingen av anbud.

Författare

Tobias Lindberg Hanna Altsäter Klas Lundvall

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..