Sök:

Na?r borta blir hemma ? en kvalitativ studie om ungas upplevelser av att bli och vara familjehemsplacerade


Va?rt syfte har varit att underso?ka hur unga som placerats i familjehem fo?r fo?rsta ga?ngen da? de varit mellan 16-20 a?r upplevt att bli och vara placerade i familjehem samt hur de upplevt att detta har pa?verkat deras liv och utveckling i fra?ga om vardag, sociala relationer och autonomi. Pa? la?ngre sikt a?r fo?rhoppningen att va?r studie ska kunna bidra med kunskap kring vad en familjehemsplacering kan inneba?ra och vilka konsekvenser och resultat denna kan ge, och da?rmed vad som kan fo?rba?ttras, med hja?lp av de ungas sja?lvupplevda erfarenheter.Studien har gjorts utifra?n fem kvalitativa intervjuer med personer som de senaste a?ren avslutat familjehemsplaceringar. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfo?rdes med hja?lp av en intervjuguide som var konstruerad utifra?n studiens fra?gesta?llningar. Samtliga intervjuer genomfo?rdes ansikte mot ansikte. Empirin har sedan tolkats med hja?lp av teoretiska begrepp fra?n barndomssociologi, utvecklingspsykopatologi och anknytningsteori. I analysen knyts resultaten an till vad tidigare forskning har pa?visat inom a?mnet.Va?rt resultat visar pa? att en familjehemsplacering kan inneba?ra en omva?lvande process som pa?verkar flera aspekter av vardagen. Relationerna till familjehemmet och de biologiska fo?ra?ldrarna har varit centrala delar av tiden i familjehemmet. Det har framkommit att en god atmosfa?r, interaktion och social samvaro a?r viktiga aspekter fo?r trivsel i familjehemmet och det som i efterhand kan ses som givande fo?r den unge. Na?got som ocksa? framkommit a?r de ungas stra?van efter autonomi och hur denna ibland begra?nsats i samspelet med omgivningen.

Författare

Ellen Ståhl Helén Wettergren

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..