Sök:

Några arbetsterapeuters insatser och upplevelser av hemrehabiliteringen för patienter med stroke


Syftet med studien var att undersöka några arbetsterapeuters insatser och upplevelser av hemrehabiliteringen för patienter med stroke. Studien har en kvalitativ ansats och metoden för datainsamlingen var att intervjua fyra arbetsterapeuter på två olika verksamheter i södra Skåne. Intervjuerna utfördes genom en semistrukturerad intervju mall. I resultatet framkom det tre underkategorier vilka var arbetsordning, arbetsmetod och patientrelation. Arbetsterapeutens insatser och upplevelser av att arbeta inom hemrehabiliteringen med strokepatienter, handlade om att instruera, informerar och göra utvärderingar med patienten och vårdteamet. Olika typer av insatser inom hemrehabilitering vad som kan förändras och utvecklas framkommer i studien. I studien nämns också vikten av ett bra bemötande av patienter och anhöriga. Slutsatsen visar hur viktigt det är att handleda patienter, vårdpersonal och anhöriga så att inga missförstånd och oklarheter uppstår. Att försöka få med anhöriga i rehabiliteringsprocessen så att de känner sig lugna och får en bättre förståelse för hur rehabiliteringen kommer att gå tillväga. Det nämns även hur viktigt det är att arbeta klientcentrerat och utgå från det som är meningsfullt för patienten

Författare

Daniel Bosak Besnik Ismajli

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..