Sök:

Musik i palliativ vård

en intervjustudie med vårdpersonal


Denna uppsats har som syfte att underso?ka om musik anva?nds i palliativ va?rd i Sverige och hur det i sa? fall beskrivs, motiveras och dokumenteras. Det a?r en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk fo?rsta?elseansats. Intervjuer har genomfo?rts med fem personer med olika yrkesprofession inom palliativ va?rd (sjuksko?terska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och o?verla?kare). Kontakt med de intervjuade har uppra?ttats genom ett upprop i ett nyhetsbrev som ges ut av Svenskt Palliativt Na?tverk, SPN. I uppsatsen ges en teoretisk bakgrund om palliativ va?rd, kris, etik, do?d, existentiella fra?gor, musik, musikterapi samt musikterapi i palliativ va?rd. Resultatet visar att de intervjuade anva?nder musik i sitt va?rdarbete men ingen a?r professionell musiker eller utbildad musikterapeut. Musikanva?ndningen beskrivs av informanterna genom konkreta exempel fra?n va?rdsituationer och den motiveras dels utifra?n personliga erfarenheter av musikupplevelse dels med allma?nna reflektioner o?ver musikens olika mo?jligheter till pa?verkan fysiskt, psykiskt och socialt i livets slutskede.

Författare

Elisabeth Marklund

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..