Sök:

Motivation till viktminskning


Eftersom övervikt och fetma är ett stort problem i dagens samhälle är det viktigt att forska i hur en framgångsrik och hållbar viktnedgång frammanas. Denna studie syftar till att utforska människors motivation till viktminskning. Undersökningen har en deduktiv ansats där Self Determination Theory valts som utgångspunkt. Sex personer som aktivt deltar, eller har deltagit, i ett viktminskningsprogram intervjuades i syfte att undersöka motivationsfaktorer till viktminskning samt huruvida de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och social tillhörighet tillfredsställs. Intervjuerna analyserades genom en innehållsanalys där koderna var teoristyrda. Resultatet delades in i följande fyra huvudteman; motivationsfaktorer, autonomi, kompetens samt social tillhörighet. Slutsatsen av studien är att det är viktigt att de psykologiska behoven kompetens, autonomi och social tillhörighet tillfredsställs för att motivationen ska vara stark och viktnedgången framgångsrik. Dessa resultat går i linje med tidigare forskning inom området. Därutöver lyfter denna studie fram betydelsen av tankens kraft för en framgångsrik viktnedgång.

Författare

Sabina Björk Caroline Grönberg Daniella Tibell

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..